KRONIKA MIASTA POZNANIAw Gnieźnie i Poznaniu, tkwi nipwątpliwie klucz do rozwiązania kwestii stołeczności Poznania w drugiej połowie X wieku. Poznań musiał być wyjątkowym ośrodkiem Polski ówczesnej, wyróżniającym się od innych gl'Odów, skoro właśnip on zostaje najbardziej pieczołowicie umocniony. Ta nadrzędna wśród innych grodów rola Poznania w świetlc naszych spostl'zeżell wydaje się nam zupełnie jasna. Poznałl więc był grodem sto!ecznym Mieszki i dlatego też pierwsze biskupstwo powstaje w Poznaniu a nie w Gnieźnie i tutaj też pochowani zostają dwaj pierwsi władcy Polski. Najpoważniejszego argumentu przemawiająccso przeciwko stołecznemu charakterowi Poznania przy kOJlcu X w., owego "Schinesge z przyległościami" ze słynnego regestu Dokumentu "Dagome iudex", pochodzącego z ostatnich lat panowania Mieszki I, które możemy identyfikować jedynie z Gniezncm, jak to przyjmuje większość badaczy, 32) nie odważam się podważyć. Być może, że w dokumencie tym, a właściwie regeście, tkwi odblask nadzieji Mieszka I na założenie metropolii w Gnieźnie. 33) któraby w ten sposób dawnemu ośrodkowi pogallskiemu, z żywą jeszcze niewątpliwie tradycją, dała nową treść. I (llatego mowa w nim o głównym grodzie nie Poznaniu, lecz Gnieźnie, Mogły być jeszcze inne polityczne przyczyny tego posunięcia Mieszka, których rozwiązanie należy się historykom. Z faktów zaczerpniętych z wykopalisk rola Poznania jako stolicy Polski Mieszki wydaje się być oczywistą. Rezultaty osiągnięte w ciągu przeprowadzonych przez nas prac wykopaliskowych daleko przeszły nasze oczekiwania. Dały one podstawę do dyskutowania nad całym szeregiem zagadnień nie tylko z dziedziny kultury materialnej, ale nawet w kwestiach wpwnętrzno-politycznych. Niemnicj jednak roboty tak szczęśliwie w roku bieżącym zaczęte musimy kontynuowal w latach następnych. Obecnie po ostatecznym zlokalizowaniu pierwotnego f"rodu w Poznaniu powinno się prowadzi( prace wykopaliskowe celem 1) uchwycenia w kilku miejscach wału o kamienno-drewnianej kon

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

32) Por. L. Koczy, Dagome iudex, Schinesge Historyczne, t. XII, str. 19 i n.

33) Pisał o tym St. Zakrzewski, str.91 i n.

Awbabll. Roczniki

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry