KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ropie, dużą ilość łyżew kościanych, podobnych typów do gnieźnieńskich 27 ). Przechodzimy teraz do oświetlenia zagadnienia stołecznego charakteru Poznania w X wieku. Kwestią tą zajmowali siQ już nasi historycy, którzy nie doszli jednak w tej sprawie do zgodnego wniosku. Jedni z nich 2R) z uwagi na założenie w Poznaniu a llie w Gnieźnie pierwszego biskupstwa, dalej na pierwotne imię patrona katedry św. Piotra 29), które początkowo spotyka się na pamiętkę głównego kościoła w Rzymie jedynie w ośrodkach stołecznych danego państwa, a wreszcie z faktu złożenia w Poznaniu szczątków Mieszki I-go i Bolesława Chrobrego, a może nawet, co jest rzeczą nieudowodnionę" Mieszki II i I{azimierza Odnowicie:a, przyjmują, że Mieszko l przeniósł stolicę państwa z Gniezna do Poznania. Inna grupa historyków, z której wymienimy O. Balzera,3 1 ;) opiemję,c się na takich faktach, jak że w Poznaniu jedynie z uwagi na ośrodek kultu pogailskiego w Gnieźnie, zostaje założona stolica biskupia, a później metropolia powstaje nie w Poznaniu, lecz w stoI. Gnieźnie, gdzie Bolesław, jako w głównym swoim grodzie, polecił złożyć szczę,tki św. \Vojciecha. Świadczyć ma dalej o tym cały szereg źródeł współczesnych, które zdaniem Balzera, wskazują na stołeczny charakter Gniezna do r. 107. ]:tnieje jeszcze trzecia grupa historyków, z której dość wspomnieć tu St. Zakrzewskiego,3 1 ) twierdzę,ca, że nie Gniezno i Poznań były pier

7) W. Hensel, Tymczasowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w Gnieźnie w ogrodzie prepozytury katedralnej w 1936 r. Przyczynki do pradziejów Polski Zachodniej. Poznań 1937 str. 107 i tab l. XIII, ryc. 1, 5-6. 2") Por. np. K. Tymienieckiego, Dzieje polityczne Polski piastowskiej. Wiedza o Polsce, t. II, str. 95. Również Briickner, Dzieje kultury polskiej, t. I, Kraków 1931, str. 225. Powołuje się między innymi na Węgry, gdzie metropolia była w Ostrzegomiu, a stolica w Alba Regia. 29) Pierwotnie, jak mnie uprzejmie informował ks. prof. dr Nowacki, katedra była pod wezwaniem św. Piotra, a dopiero później ze względów liturgicznych dodano drugiego patrona św. Pawła. 30) O. Balzer. Stolice Polski. Studia nad historią prawa polskiego, t.VI, z. 8 Lwów 1916, str 8-13. 3]) St. Zakrzewski, Mieszko I jako budowniczy państwa polskiego.

Biblioteka Składnicy nr l, str. 85, 87 i n.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry