ZAGADNIENIE POCZĄTKÓW POZNANIAo gród drugi, to możemy go datować właśnie dzięki zalegaję,cym na nim warstwom osadniczym grodu III i IV-go, które wskazuję, bezsprzecznie na zakończenie jego funkcji w pierwszej połowie XI w. Czas zaś jego powstania wykreślam na podstawie ceramiki w wale tym znalezionej, a reprezentuję,cej w większości naczynia tylko w górnej części obtaczane, z słabę, przymieszkę, naczyń całkowicie na krę,żku garncarskim wykonanych. Według uzasadnionego, do dziś się utrzymuję,cego poglę,du 1G) nożne koło pojawia się w Wielkopolsce w drugiej połowie X w. Na ten więc czas przypada powstanie wału o kamienno-drewnianej konstrukcj, w Poznaniu. Gród zatem drugi łę,czyć należy z czasami Mieszka I-go i Bolesława Chrobrego.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Za rządów też Bolesława gród ten zostaje przypuszczalnie przez powódź zniszczony i zastąpiony nowym, spalonym w czasie najazdu Brzetysława w r. 1038. Po tym zniszczeniu gród zostaje odbudowany w czasach Kazimierza Odnowiciela i trwa w tej formie do XII w., w którym to czasie na gruzach starego grodu, zniszczonego w sposób przez nas niestwierdzony, powstaje ostatni na terenie Ostrowa Tumskiego gród, o którym posiadamy dane źródłowe. Niestety z ostatniego grodu nie pozostało żadnych śladów zabudowalI, a jedynie liczne znajdowanie kości zwierzęcych i ceramiki, reprezentuję,cej dwie odmienne techniki, starszę, żywo przypominaję,cą ceramikę wieków poprzednich oraz nowę, typowo średniowieczną ceramikę ciemno-popielatę" czarnawę, o ścianach silnie wypalonych, świadczą o znajduję,cym się tu grodzie. Te ślady osiedla datować możemy na wiek XIII, w którym, jak wiadomo ze źródeP7), gród poznański zostaje przez Przemysława I odnowiony. Niestety tego faktu nie dało się drogę, wykopalisk uchwycić, być może dlatego, że teren, na którym przeprowadzano roboty, nie był w tym czasip zabudowany. Z wieku XIV zachowały się t.ylko nieliczne ślady zamieszkania w postaci spotykanej

16) H. Knorr, Slavische Keramik zwischen Elbe und Oder. MannusBiicherei t. 59, str. 211.

17) Wł. Kowalenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnodziejowej. Biblioteka Prehistoryczna t. III, Poznań 1938, str. 271.

49fJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry