ZAGADNIENIE POCZĄTKÓW POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

wszej i dowodziłaby, że na ziemi wielkopolskiej był okres, w którym nie znano zupełnie nożnego koła garncarskiego. \Vydobyte ułamki naczyil pozwalają, określić czas powstania najstarszej (?) osady na Ostrowie Tmnskim na VIII lub IX wiek po Chrystusie. Odkrycie na tej głębokości śladów osadnictwa wskazuje bezsprzecznie, że pierwotny poziom \Varty musiał być znacznie niższy oraz że często \Varta nasz Ostrów zalewała. Jakkolwiek w dalszym cią,gu mówić będziemy o tej osadzie, jako o resztkach pierwszego grodu poznallskiego, to jednak zastrzegam się, że jest to chwilowo tylko hipoteza, wymagają,ca w przyszłości sprawdzenia. To samo dotyczy grodów 3 - 5-go. Na gruzach pierwszego grodu buduje Mieszko I nowy gród, którego wały zostały przez nas wyżej opisane. Gród ten przypuszczalnie w ostatnich latach panowania Bolesława Chrobrego zostaje zniszczony, prawdopodobnie przez powódź, a poziom całego placu - jak już wiadomo z poprzedniego sprawozdania - podniesiony o przeszło 2 m. Do wyrównania terenu zużyto piasku, który całkowicie pokrył wał obronny. Przyczyny dokonania w jednym czasie tak wielkiej roboty niwelacyjnej doszukiwałem się w chęci zabezpieczenia nisko położonego Ostrowia przed zgubnymi skutkami wiosennych wylewów Warty, które często musiały się dawać jego mieszkańcom silnie we znaki. Niestety w cią,gu dalszych prac sprawa ta nie została wyjaśniona, a przeprowadz:me przez kol. mgra K. Paulo badania geologiczne nie doprowadziły do spodziewanych rezultatów. Ujęcie poprzednie może być trafne, chociaż słuszności jego nie można było sprawdzić. Po wyrównaniu placu następuje rozszerzenie grodu, gdyż pozostałości zabudowań grodowych cią,gną, się obecnie zarówno w kierunku kościółka Najśw. Marii Panny jak i katedry, a ponad to same konstrukcje obronne przez nas nieodkryte znajdowały się napewno po linii zasięgu dzisiejszej katedry pobudowanej pierwotnie, podobnie jak w Gnieźnie, na podgrodziu. W tym nowym grodzie dawny podział Ostrowia Tumskiego na gród i podgrodzie uległ zatarciu, a gród sam znacznie poszerzono. Podgrodzie zaś z tego czasu znajduje się już wyłącznie na terenie dzisiejszej Śródki i na terenach przyległych. Powstaje gród o znacznie większych jak poprzednio rozmiarach. Tę wielką, robotę niwelacyjną, oraz pobudowanie grodu trzeciego przypisać możemy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry