KRONIKA MIASTA POZNANIAsiły się tu przypuszczalnie jedynie bydynki mieszkalne drużynników książęcych. Środek grodu zajmował przypuszczalnie najwyższy punkt ostrowia i stąd też pochodzi stałe wspominanie o kościółku Najśw. Marii Panny in Summo. Po zboczach też tego wzgórza biegł - jak się zdaje i co trzeba będzie stwierdzić w ciągu przyszłych prac wykopaliskowych - sam wał obronny, analogicznie więc jak w Gnieźnie. W bezpośrednim sąsiedztwie wału grodowego na wschód od niego na głębokości 4,40 m poniżej obecnego poziomu placu natrafiliśmy na odcinku o powierzchni 80 m 2 na rozmaicie układane kawałki drewna, nie stanowiące konstrukcyjnej całości (ryc. 6). Robiły one wrażenie pozostałości po jakichś częściach zniszczonych budowli. Prof. Kostrzewski przypuszcza, że pochodzą one z górnej czści wału grodowego, który w czasie wyrównania terenu w pierwszej połowie XI wieku został zniżony do poziomu do dziś zachowanego. Pod tymi zwaliskami na poziomie fundamentów

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

.."",.." .

... d .J;"... r- ' . ::':t-... ....., . :. """.......... . - ' ..--:<? . "':J'-:' .. > - '- .-- '" '. '., 'w-'" ,,,r; _. ." ... , ......:'- .,;-. . \;; - '''...'':'.. ",. - i ' " ...".. ..".-T. 4__ .,.... : ""'. -.....::. . .

.ł.,..- ._ -. !t.-. . r ..,.. ': . .' 4ł" .. .... ;tl- .... " ---: ':.;- ''ł .". .', . - . ..:, -",:,."" - "".. ,. <.

-vi.'::; 'r".::oItS.

'.: ,.,;\\:. -' ":,,",-'-, '-:. ..', ''"''.-, ','_ .. 'ł1.:. '.i. ; ',#:::" > .'. ..':"';''' "-". '.,.

:.. ...... ', .... _..:.--,, . . d: .""-!'- ' _ ",_ .--, ,-, <lN.: -, .wZt.'".r';;:;-'!f: ' ,,, . i -. #..;e.:.., J :..... . .:. ,:,;.-:i''''; ....... , :::.r .,: . 1/ i'J :'.'i.::.)r=:__:'_, '. .... , . ".

, . ' -;-, : :,.;- -Ł:. , __ , ...-': _, ......ł>. ł . . '... 'lit. "".' . > fi, ..!f, -o< 'r '. '::E "o>. .,; * "

:'<.

. )"'l ' " . ' '\r ... ".

.....

-. .r

Ryc. 7. Plac katedralny.

Widok na odkrytą część podgrodzia z widocznym na drugim plame narożnikiem domu mieszkalnego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry