KRONIKA MIASTA POZNANIAmIejSCe wyznaczone pod krzyż tuż obok schodów wiodą,cych do koryta rzeki Magistrat nie uważa za odpowiednie, ponieważ miejsce to przeznaczone zostało na zajazd dla rybaków i handlarzy ryb - Ministerstwo decyzją, z dnia 24 czerwca 1879 r. potraktowało odmownie.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Wobec takiego obrotu sprawy Dozór Kościelny musiał się zgodzić na ustawienie krzyża na miejscu wyznaczonym przez prezydenta policji, zgodnie z pismem z dnia 21 sierpnia 1879 r., w którym prezydent policji zrobił zastrzeżenie, że krzyż winien stać na cokole kamiennym o podstawie 1 m 2 oraz winien być otoczony z trzech stron żelaznym parkanem w odległości ca 80 cm od cokołu. Jedną, z dalszych i zgoła nieprzewidywanych trudności i niepożądaną zwłokę w ustawieniu krzyża wywołało zarządzenie Magistratu z dnia 22 sierpnia 1879 r., w którym Magistrat uzależnił ustawienie krzyża na miejscu przez policję obranym od złożenia przez Dozór Kościelny pisemnego, notarialnego zobowią,zania, iż na wezwanie Magistratu, o ile tego będą wymagały warunki lokalne, krzyż zostanie usunięty. Dalej zażądano, że parafia nie będzie wymagała podania powodów i uprzedniego wyznacz enia innego odpowiedniejszego miejsca przez Magistrat oraz, że Dozór Kościelny krzyż usunie na własny koszt. Załatwienie tej formalności pruskiego systemu biurokratycznego wywołało dłuższą, korespondencję i trwało aż do dnia 2(j stycznia 1880 r. Tego dnia Magistrat udzielił nareszcie upragnionego zezwolenia na ustawienie krzyża po uprzednim złożeniu zobowiązania spisanego w dniu 19 stycznia 1880 r. przez notariusza Wł. Jażdżewskiego w Poznaniu. Akt notarialny podpisali ks. prob. Leon Raatz i Wawrzyniec Heyducki w ob eon ości świadków Ignacego WiIkoszewskiego i Marcina Wegnera. Zezwolenie Magistratu zatwierdził prezydent policji w dniu 31 stycznia 1880 r.

Dnia 15 kwietnia 1880 ł'. ukończono ustawianie krzyża na miejscu, na którym go dzisiaj widzimy. Poświęcenia dokonał ks. prob. Haatz w niedzielę dnia 18 kwietnia 1880 r. po południu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry