KRZYŻ PRZY POZNAŃSKIM MOŚCIE CHWALISZEWSKIMz dnia 17 stycznia 1879 r. został Dozór Kościelny powiadomiony, iż Magistrat nie mogąc się zgodzić na ustawienie krzyża według ostatniego projektu przy murze oporowym, wniósł zażalenie do Ministra Spraw Wewnętrznych.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Sprawa krzyża chwaliszewskiego ponownie więc ugrzęzła i - jak sądzić można - nabrała tak doniosłego znaczenia, że nawet władze miejskie, odmienny zajmując pogląd co do wyboru miejsca, uznały za stosowne i konieczne poraz wtóry rzeczą tą zajmować Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Długotrwałe targi o ustalenie miejsca na pobudowanie krzyża zrodziły w społeczeństwie polskim i katolickim nieprzyjazne do władz rządowych nastawienie tym więcej, że od ukończenia budowy i oddania mostu do użytku publicznego w dniu 5 marca 1878 r. 18 ) - b e z k r z y ż a - upłynął szereg miesięcy.

Krzyż tymczasem był już gotowy i figura Chrystusa była z Monachium sprowadzona i spoczywała w fabryce H. Cegielskiego. Chcąc niewątpliwie przeciwdziałać psychozie wytworzonej wśród społeczeństwa poznańskiego Magistrat uważał się jako gospodat'z i właściciel' mostu powołany - tym bardziej już po udzieleniu swojej zgody na ustawienie krzyża na środkowym filarze mostu - do wniesienia zażalenia do Ministerstwa Spraw WewnętFznych. Głośny spór o krzyż chwaliszewski znalazł w Magistracie gorliwego obrońcę w osobie drugiego burmistrza Jarosława Hersego, który był katolikiem 19). W Magistracie przygotowano odpowiedni ośmiostronny rękopis, datowany dnia Hj stycznia 1879 r. Kiedy tenże, po przeprowadzeniu przez Hersego korekty, zo;stał mu przedłożony jako czystopis, Herse uznał memoriał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako nie nadający się do przedłożenia. Własnoręcznie wygotował nowy ośmiostronńy memoriał, w którym znacznie wzmocnił uzasadnienie stanowiska Magistratu.

Zażalenie Magistratu - mimo iż zawierało ono cały szereg zarzutów dyskwalifikujących projekt prezydenta policji, m. i. że

18) Kurier Poznański - 1878 Nr 54 19) Patrz przyp. 4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry