KRONIKA MIASTA POZNANIArenta ówczesny radca miejski Sch6nfeld. Skreślił słowo "J a n" i zastąpił !Słowem "W a w r z y n i e c". Z szczupłego tego materiału trudno ustalić, kto miał słuszność w określeniu świętego, czy przedstawiciele Chwaliszewa, Polacy, czy też odnośny radca miejski ówczesnego królewskiego południowo-pruskiego Magistratu Sch6nfeld U ). Na Chwalisz ewie - podług Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego 12 ) - stał swego czasu kościół św. Wawrzyńca, naprzeciw kościoła św. Barbary. O początkach kościoła św. Wawrzyńca nie mamy żadnych szczegółów. Zdaje się przecież, że powstał albo równocześnie z szpitalem św. Wawrzyńca, około r. 14(jG, albo kilka lat później. Szpital św. Wawrzyńca przy kościele tego samego wezwania, wystawiony z cegły, o jednym piętrze, przeznaczony był od r. 1570 na przytułek dla księży emerytów. Najdawniejszę, o nim wzmiankę znachodzimy pod r. 1459. O podobnym szpitalu, lecz bezimiennym, wspominają akta miejskie z r. 1431. Obok szpitala św. Wawrzyńca stał drugi, tejże nazwy, dla ubogich stanu świeckiego. Oba rozebrano około 1820 r. Z cytowanych tutaj szczegółów oka:zuje się, że na Chwaliszewie kult dla św. Wawrzyńca był bardzo rozpowszechniony. Przypuszczać więc można, zgodnie z poprawką radcy Sch6nfelda, że figura przy Moście Chwaliszewskim istotnie przedstawiała św. Wawrzyńca, a nie św. Jana. Wadliwe określenie mogło być wynikiem zniszczenia figury. Wszystko to nie wyklucza możliwości, że mimo figury przymostnej istniał na moście także krzyż, chociaż stare plany miejskie nie zawierają tego rodzaju znaków. W każdym razie z dokumentu tego wynika, iż do roku 1800 i przez kilka jeszcze lat następnych stała na przedmieściu Chwaliszewo, tuż obok schodów prowadzących do Warty, skąd mieszkańcy tej dzielnicy czerpali wodę dla swoich potrzeb i w przypadkach pożaru, figura jednego z świętych Pańskich.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

11) Patrz przyp. 10.

12) Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu - Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego - 1887 - Red. Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego - tom VIII - str. 912 i 918.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry