KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

]a]ąca się sekcja botaniczna miała aż 3 podsekcje, a mianowicie w Krotoszynie, Lesznie i Janówcu. T r. 1921, w związku z koniecznością dostosowania się do nowych warunków politycznych, dotycbczasowy oddział NatUl'wissenschafiJiche Abteilung der Deut'3chcn Gesellscbaft fiir Kunst und Wissenschaf in Po::;en zmienił nieco swo;ą wewnętrzne}, organizację a w związku z nią i pierwotną nazwę, przekształcając się na Deutscher Naturwissenschaftlicher Verein fiir Grossl'olcn, a w r. 1925 połączył się z Polytechnische Gesellschaft zu Posen. Organem tych i kilku jeszcze innych nie\11ieckich towarzystw naukowych w Polsce jest obecnie czasopismo "Deutsche \\,issenschaftliche Zeitschrift fur Polen", wychodzącf' w Poznaniu i zamieszczające obok większości prac historycznych, krajoznawczych i innych również rozprawy z dziedziny nauk przyrodniczych. Mówiąc o naukowo-przyrodniczym ruchu wśród iemców na ziemiach zaborczych należy również wspomnieć o przyrodniczym związku w Bydgoszczy, noszącym nazwę Naturwissenschaftlicher Verein zu Bromberg. Związek ten został założony w r.1H(j5 przez inż. H. W6rmanna i prof. szkoły realnej E. Lelnuanna. Organizacja i kierunek jego pracy zbliżone' były do zadall Naturwissenschaflicher Verein der Provinz Posell, lecz nie dorównał on poziomem naukowej działalności swemu bratniemu związkowi w Poznaniu, z którym pozostawał od początku ::;wcgo istnienia w zgodnym kontakcie, pomimo, że przez związek tCIl przcwijali się okresowo również wybitniejsi przyrodnicy, jak np. floryści L. IUihling i W. Bock, obaj gorliwie botanizujący w okolicach Bydgoszczy, paleontolog i mineralog E. Leh\11ann i inni. lidy w r. 1\:102 powstało również w Bydgoszczy Deutsche GeseIlschaft fiir Kunst und \Vissenschaft, nastąpiło za wzorem Poznania zespolenie się Naturwissenschaftlicher Verein zu Bromberg z nowo zawiązanym towarzystwem, w obrębie którego utworzono osobną sekcję przyrodniczą (Naturwissenschaftliche Abteilung). \Y ostatnich kilkunastu latach przedwojennych grupowali się w związku tym obok przyrodników, aptekarzy, leśników i ziemian głównip lekarze, i ich właśnie praca najbardziej zaznaczała się w naukowej względnie odczytowej działalności związku na tle ogólnej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry