HISTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PRZYRODNICZEGOkacyj zawart.ych w tyń1 czasopiśmie zestawił J. \Y. Szulczewski w pracy pt.: "Inhaltsverzeichnis zu den 25 Jahrgangen (83 Heften) der Zpitschrift dcs NaturwissenschaftIichen Vereins der Provinz Posen 1894-1918".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Pomimo bardzo różnorodnej wartości naukowej tych prac uezstronnie należy orzec, że Niemcy zdziałali wiele w dziedzinie fizjograficznych badań na obrzarze Wie.Ikopolski. Obok wielu prac o problematycznej wartości naukowej, pozbawionych często szczegółowszych danych fizjograficznycl), prac nasuwających nierzadko llawpt wątpliwości co do ścisłości oznaczeń i ujmowania zjawisk, (/rulwwane również były w tym czasopiśmie rozprawy banlzo wartościowe, które długo jeszcze pozostaną w nauce aktualnymi. Do tej ostatniej kategorii prac należą z dziedziny zoologii następujc},ce rozprawy: J. Hanmllinga i C. Kaysera z zakresu ornitologii, E. lVlullera z n:alakologii, M. Brennera i G. Vierlmba z lepidopterologii, A. Koertha i E. Schumanna z lepidopterologii i koleopterologii zarazem, a W. Torki z hymenopterologii. Spośród Polaków współdziałali do lat. ostatnich z tym towarzystwem J. W. Szulczewski, '. l(arczewski i K. 'jze, publikując w "AlJteilung fUr Entomologie" ciekawe wyniki swych badań, pierwszy nad pluskwiakami, chrząszczami, ssakami i ptakami okolic Janówca pod Żninem, drugi i trzeci nad motylami okolic I{owanów}{a i Jeżewa. Szczególnie godnie reprezentował Polaków w Dentscher Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen Jerzy Wojciech Szulczpwski, który jako zależny od władz pruskich nauczyciel, nie mogą.c należeć do \Vydziału Przyrodniczego przy Towarzystwie Przyjaciół Nauk, oddał wielkie zasługi dla florystyki i faunistyki Wielkopolski. Znacznie korzystniej natomiast przedstawiają się rezultaty badall flOlystÓw niemieckich na obszarze \Viplkopołski. Wybijają się tu obok Pfuhla na czołowe miejsca nazwiska: Spribillego, li.tóry zajmował się głównie jeżynami. \V. Bocka, autora flory bydgoskiej, oraz \\'. Torki, wyhitllego znawcy glonów. O nadzwyczajnym rozwoju oddziału przyrodniczego tego towarzystwa swiadczy chociażby ilość członków, która w ostatnich latach przedwoJellnych przekraczała cyfrę 200, a najlepiej rozwi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry