HISTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PRZYRODNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

8. Przyrodnicza działalność Niemców w Wielkop o l s c e w o k r e s i e o d r. 1875-1918. Po scharakteryzowaniu polskiego ruchu naukowo-przyrodniczego w \Vielkopolsce należy wspomnieć także o równocześnie uprawianej przez Niemców pracy naukowo-przyrodniczej na terenie ziem zaborczych, o czym zresztą krótką wzmiankę umieściłem już na stronicy 407-409. Ponieważ tematowi temu poświęcił już kiJka artykułów Otto Tumm, przeto ograniczę się tylko do podania ogólnych zarysów tego ruchu tym bardziej, że od r. 1875, tj. od czasu gwałtowniewzmagających się represyj rządu pruskiego wobec Polaków i wzrastającej w związku z tym zawiści narodowościowej poczęły się stopniowo rwać węzły nie tylko towarzyskiej, lecz i naukowej łączności między Polakami a Niemcami. Ueutscher Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen mając z jednej strony zapewnione w każdym poczynaniu poparcie sfer rządowych, z drugiej zaś strony skupiając w swym gronie z całej niemal Wielkopolski niemieckieh nauczycieli przyrody, J10siadał warunki rozwoju bez porównania lepsze, niż zwalczany przy każdej sposobności przez rząd pruski Wydział Przyrodniczy przy Poznallskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, do którego prawie od początku jego istnienia żaden nauczyciel-Polak nie mógł należet; z powodu surowego zakazu rządu pruskiego. \V r. H\83 powstał w obrębie Naturwissenschaftlicher Verein'u oddział botaniczny, który pod redakcją dr. Fritza Pfuhla, profesora gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, rozpoczął od r. 1894 wydawać "Zeitschrift der Botallischen Abteilung". W r. 1902 przyłączył się Deutscher Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen do nadrzędnej o'rgallizacji, o rozleglejszym zakresie pracy, a mianowicie do Deutsche Gesellschaft fur Kunst und \Vissenschaft in Posen, tworząc w obrębie tego towarzystwa osobny oddział przyrodniczy '(Naturwissenschaftliche Abteilung). \" miarę rozwoju zainteresowań oraz ulegając budzącemu się pod koniec XIX wieku w każdym niemal kraju ruchowi fizjograficznemu, który szczególnie silnie był propagowany i popierany przez władze pruskie na obszarze \\ielkopolski i Pomorza, powstała w r. 1902 ohok dawniej już istniejącej sekcji botanicznej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry