KRONIKA MIASTA POZNANIAz wzorowo zagospodarowanego majątku swego \Vierzenicy pod Poznaniem, z warunkiem założenia tamże szkoły rolniczej pod egidą Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i nadania jej nazwy imieniem jego żony Haliny. Niewątpliwie dałoby się urzeczywistnić te gorące pragnienia, gdyby nie wypadki roku 1()3, którp zbyt silnie wstrząsnęły psychiką polskiego społeczellstwa, odrywając jego myśli od prac społeczno-naukowych i skierowując je do czysto politycznych ideałów. Zawiedzione nadzieje odzyskania wolności nie spowodowały jednak długotrwałej depresji w psychice wielkopolskiego społeczeństwa, If'CZ przeciwnie, utrwaliły przekopanie, że tylko praca organiczna na mmce i doświadczeniu oparta nloże podtrzymać w narodzie ducha polskiei-!;o i przyczynić się do {'konomicznego usamodzielniAnia się, Gdy tylko złagodniała nieco represja f;ru,.;ka, Zarząd Centrahlego Towarzystwa Gospodarczego na \V. Ks. Poznańskie wznowił zaraz projekt założf'nia szkoły rolniczej tym bardziej, że do pierwotnego jej zadania, samoobrony narodowej, dołączył się inny, również ważny czynnik konkurencji gospodarczej. Niemcy bowiem, jak już na str. 421 wspomniałem, pragnąc podcią,ć byt gospodarczy Polaków, dla których rolnictwo było przeważnie głównym zajęciem i i:ródłem dochodów, zaczęli sprowadzać zboża i inne ziemiopłody z Ameryki, Egiptu i Indii. . Założenie szkoły rolniczej przyspiesza August hr Cieszkowski, który wobec niechęci czy zwlekania ze strony Wydziału Przyrodniczego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Centralnego Towarzystwa Gospodarczego odstępuje w r. 18U9 od pierwotnego swojego zamiaru oddania na szkołQ zLyt daleko od Poznania leżącej Wierzenicy i przekazuje na ten cel na 12 lat w bezpłatną dzierżawę swój nowo nabyty 420-morgowy folwark Żabikowo pod Poznaniem, zezwalając równocześnie na wypalanie cegły w jego własnej cegielni i przyrzekając w razie rozbudowy szkoły pomoc w założeniu przemysłowych zakładów, jak mączkami, fabryki cementu i innych. Nie waha się wreszcie gorący ów patriota na wyasygnowanie kwoty li 000 talarów na fundusz zakładowy, byleby jak najprędzej rozpoczę.ć budowę tej szkoły. Wobec tego Zarząd Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, na czele którego stał po

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry