HISTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PHZYRODNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

niestety już po trzech latach wyczerpał własne siły i w r. 1891 zawie::;ił swoje czynności. \Vskutek ponownego wstępowania do Wydziału PI'zyrodniczego nowych zastępów techników dotychczasowy Wydział Przyrodniczy przeistoczył się w r. 1891i na Wydział Przyrodników i Techników, który pod tą, nazwą, przetrwał lat l5, tj. do r. 1911. Lecz ponieważ w tym okresie rzekomej współpracy zachodzily często nieporozumienia wynikające z różnokierunkowcści zainteresowań pomiędzy tymi dwoma zespołami członków, przeto w r. 1911 nastąpił znów rozpad Wydziału Przyrodników i Techników na dwa odrQbne wydziały, a mianowicie na Wydział Przyrodniczy i Wydział Techniczny. Urząd przewodniczącego w obydwu wydziałach powierzono dr. Chłapowskiemu. Do ważniejszych wydarzeń w tym drugim okresie dziejów Wydziału Przyrodniczego (188(j-1921) należy powołanie do życia przez Wydział Przyrodniczy w r. 1887, z inicjatywy IV. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich odbytego w Poznaniu w r. 1884, Stacji Meteorologicznej w Żabikowie, którą dzięki zabiegom dr.

J. Kusztelana hogato wyposażono. Z powodu trudności wyszukania na stałe odpowiedniego człowieka. na jej kierownika, Stacja ta zawiodła w zupełności pokładane w niej nadzieje tak, że już w r. 1890 przeniesiono ją do Poznania na Lazarz. Wydział dotknięty tym niepowodzeniem zrezygnował również z rzuconej przez Augusta hr. Cieszkowskiego myśli założenia doświadczalnej Stacji Leśnej, na urządzenie której przyrzekł Cieszkowski dać w jednym ze swoich mają,tków pole obserwacyjne i mieszkanie dla kierownika stacji. W r. 190H uroczyście obchodził Wydział Przyrodniczy 50-lecie swojego i::;tnienia. Liczył wówcza::; lIi2 członków, w czym jednak zaledwie kilku pmwdziwie wykształconych przyrodników. Po odłączeniu się z Wydziału Przyrodniczego techników, którzy, jak już poprzednio wspomniałem, utworzyli w r. 1911 swój własny Wydział, liczba członków w Wydziale Przyrodniczym począ,tkowo bardzo zmalała. lecz już w ciągu kilku następnych miesięcy, po gremialnym przystą,pieniu aptekarzy z całego niemal \V. Księstwa Poznailskiego, liczba członków odrazu wzrosła ponad 100. Jednak pomimo nawet tak znacznej liczby

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry