HISTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PRZYRODNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

1885 następujący członkowie: 1) F. Sypniewski: ,,0 rozwijaniu i mnożeniu się owadów żyworodnych, a szczególnie kleszcza, czyli wlepszcza owczego (Melophagus ovinus)" (18(iO-1862); 2) tenże: "O wpływie pasożytów na organizmy roślinne i zwierzęce" (18liO18(j2); 3) T. Matecki: "O trychinach" (18(i4); 4) H. Święcicki: "O hipnotyźmie czyli t. zw. magnetyźmie zwierzęcym" (1880). Z dziedziny zaś botaniki referowali w tym okresie: 1) A. Lubomęski : ,,0 wpływie księżyca na rozwijanie się roślin" (18(iO-18li2); 2) Sz.

Kudelka: "O wpływie światła na życie roślinne" (1873-1874); 3) J.

Kusztelan: "O wpływie świa.tła elektrycznego na wzrost roślin" 4) H. May: "O grzybkach niższego rzędu i ich własnościach infekcyjnych" (1880); 5) Pauli: "O fermentacji" (1883); 6) tenże: "O czynnościach niektórych mikrobów w ziemi ornej i warunkach ich rozwoJu" (1885); 7) H. May: ,,0 rozmaitych metodach używanych w nowszych czasach do wykazania zawartości cukru w płynacI/' (1885); 8) K. Koszutski: "O nowym, a szczególnym wypadku wspólnego życia dwóch roślin" (lRR5). Dalszym wreszcie wyrazem nastrojów i zainteresowań panujących w ówczesnym społeczeństwie wielkopolskim było szerzenie kultu dla największych przyrodników polskich. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich, synów wielkopolskiej ziemi, uczczono manifestacyjną, uroczystością i tablicą, pamiątkową, umieszczoną w ich rodzinne,i miejscowości Żninie dn. 24. V. H\li() r., a Stanisława Staszica wmurowaniem tablicy pamiątkowej w Pile w r. 187(j.

Najokazalej wreszcie uczciło Towarzystwo P. N., imieniem całego społeczeństwa polskiego spod wszystkich trzech zaborów, 400letnią, rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika w dniu 18 i 19. II. 1873 r. w Toruniu, przy współudziale delegacji włoskiej i wielu towarzystw naukowych. Ten manifestacyjny obchód miał być zarazem protestem przeciwko niemieckim tendencjom, zmierzają,cym do "przywłaszcz pnia sobie" Kopernika. Wprawdzie inicjatorami tych uroczystości bywali przeważnie członkowie Wydziału Historycznego, nie małą, jednak zasługę w organizowaniu tych uroczystości należy przypisać również Wydziałowi Przyrodniczemu. Znacznie monotonniej i lIlniej wyraziście, aniżeli w pierwszym trzydzie::;toleciu istnienia, przedstawia się linia rozwojowa Wydziału Przyrodniczego w okresie od r. 1881i do r. 1921, chociaż

II

4J7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry