KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

pouczał sfery ziemiańskie i mieszczałlstwo o wartości nauk przyrodniczych, zachęcając równocześnie do nadsyłania przyrodniczych okazów do zbiorów Wydziału, przyczynił się do powstania w obrębie Wydziału o:sobnej sekcji ekonomiczno-rolniczej, a wreszcie odegrał bardzo ważną rolę w zebraniu funduszów na budowę własnego gmachu Towarzystwa P. N. Naukowo-organizacyjna działalność J. Kusztelana godna jest głębokiego uznania tym bardziej dlatego, że rozwijał on ją w okresie, gdy zwolniony przez rzą,d pruski ze stanowiska profesora (z powodu odmowy nauczania religii w języku niemieckim, do czego go zmuszano), przpz szereg lat cieżko borykał się z życiem, handlując szkłem i porcplaną, zanim uzyskał odpowiednią posadę w Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu, w którym dzięki swej pracowitości i zdolnościom wybił się na stanowisko dyrektora. Jako dyrektor nie tylko ocalił tę instytucję od bankructwa, jakiemu w owym czasie ulegały wielkopolskie banki, lecz ponadto utrwalił jej kapitalistyczną, podstawę, przyczyniając siQ równocześnie do podźwignięcia drobnego kupiectwa i rzemiosła przez udzielanie niezamożnym przedsiębiorcom pożyczek na dogodnych warunkach. Nie potrafił jednak Wydział ożywić w swym gronie pracy badawczej, pomimo nwet pewnych usiłowałl rozpoczęcia badań fizjograficznych, reprezentowanych głównie przez profesora weterynarii i zoologii w Wyższej Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, Jakuba Stanowskiego, który powziął nawet starania, aby założyć w Poznaniu Towarzystwo Fizjograficzne, na wzór istniejącej w Krakowie już od r. 18G5 Komisji Fizjograficznej. O znacznej żywotności Wydziału w pierwszych latach jego istnienia świadczy najlepiej ilość wykładów, których w latach 1857-18G2 wygłoszono 43. Dotyczyły one różnych dziedzin nauk przyrodniczych i praktycznego ich zastosowania, oraz nauk lekarskich, których do r. 18fi5 t. j. do wyodrębnienia się Wydziału Lekarskiego, wygłoszono w Wydziale Przyrodniczym 13. Referaty te mają, przeważnie charakter teoretyczny, a jedynie K. Karśnicki i J. Szafarkiewicz referowali kilkakrotnie wyniki własnych badałl geologicznych i paleontologicznych z obszaru Wielkopolski, Ten ostatni pracował nad sporządzeniem mapy geologicznej Wielkopolski. Z dziedziny zoologii referowali w okresie od r. 1857

4J6

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry