HISTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PRZYRODNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

wzmagającej się emigntCji inteligencji, a szczególnie ludzi pracujących naukowo, do Małopolski, a wreszcie wycofania się z prac Tow-a nauczycieli gimnazjalnych wskutek ponownego (18(ili r.), rygorystycznego nakazu rządu pruskiego. lTpadkowi temu nie mógł absolutnie zapobiec obrany na r. 18(i2 zarząd Wydziału, na którego czele stał w owym czasie człowiek wyjątkowej wiedzy, energii i inicjatywy, dl' Józef Szafarkiewicz wraz z Augustem Luhomę<3kim jako sekretarzem.

Nie długo jednak cieszył się Wydział Przyrodniczy gorliwą, wspÓłpracą Szafarkiewicza. Zwątpiwszy widocznie w możliwość podźwignięcia \Vydziału z martwoty, z drugiej zaś strony ulegają,c głoszonym wówczas hasłom pozytywistycznym, których był najgorętszym zwolennikiem, usuwa się stopniowo z prac Wydziału, porzuca w r. 18(j8 zawód profesora matematyki i nauk przyrodniczych w Szkole Realnej w Poznaniu, pomimo że cieszył się opinią naj zdolniejszego pedagoga (autor podręcznika szkolnego "Historia naturalna"), i przenosi się do życia praktycznego. Pracuje przez krótki czas jako profesor w Wyższej Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, z kolei zakłada w Poznaniu kursy handlowe i sam je prowadzi, to znów przez 4 lata jest redaktorem Ziemianina, aż wre::;zcie pada ofiarą, niefort.unnej spekulacji, tracą,c cały swój majątek. Odradzanie siQ Wydziału Przyrodniczego datuje się dopiero od r. 18li8 i odtąd ze zmiennym okresowo nasileniem prac postępuje naprzód jego działalność, osiągając dopiero w r. 1884 stan takiego rozwoju, jaki istniał w dwu pierwszych latach po jego założeniu. Byt jego w tym 17-letnim okresie podtrzymują,: lekarz dr Teofil Matecki, wspomniany poprzednio filozof August hr. Cieszkowski, i wreszcie lekarz, a późniejszy pierwszy rektor Pniwersytetu Poznańskiego, dr Heliodor Święcicki. Do ożywienia naukowej pracy w tym okresie przyczynił się najwięcej długoletni sekretarz Wydziału, dr Józef Kusztelan (ur. 1843 - UlU. 1907), profe::;or matematyki w Szkole Realnej w Poznaniu i fizyki w Wyższej Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, gorący patriota i całą duszą oddany nauce i sprawom Wydziału. W ciągu szeregu lat swego członkostwa wygłosił on co najmniej kilkanaście ciekawych referatów, publicznymi odczytami i piórem

4J5

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry