HIRTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PRZYRODNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Nauk PrzYł"Odzonych T. P. N. P. do współobywateli", zachęcającą ich do obrania sobie jakiejś gałęzi wiedzy przyrodniczej i do stałego jej pogłębiania, a wreszcie dał inicjatywę do założenia w Poznaniu Laboratorium Chemicznego, instytucji niezbędnej dla potrzeb racjonalnego rolnictwa. Laboratorium miało La zadanie służyć głównie celom doświadczalnego rolnictwa, przez wykonywanie analiz gleboznawczych, analiz nawozów pomocniczych, udzielanie porad gospodarczych itd. Założono je w r. 1859 głównie kosztem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przy subwencji ze strony towarzystw agronomicznych średzko-wrzesińskiego i krobsko-kościańskiego. Pod świet.nym kierownictwem dr. Józefa Szafarkiewicza rozwijało się ono dobrze (przy ul. \Vrocławskiej 9). Z powodu wyczerpywania się finansów na jego utrzymanie Laboratorium Chemiczne zostało w r. 181il oddane przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk nowo powstałemu Centralnemu Towarzystwu Gospodarczemu, lecz już po kilku latach Towarzystwo to Laboratorium Chemiczne zwinęło i zgodnie z umową zwróciło je Towarzystwu Przyjaciół Nauk. Z pozostałych urządzeń laboratoryjnych korzystała w latach 1870-1870 Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny w Żabikowie, a po jej likwidacji resztki urządzeń zostały ponownie zwrócone Towarzystwu Przyjaciół Nauk. Poza tym Wydział Przyrodniczy Tow. P. N. celem nawiązazania kontakt.u z ziemiaństwem wydał w pierwszych dwu latach swego istnienia dwie broszurki pod tytułem: "Odezwa do rolników W. Ks. Poznańskiego o wpływie nauk przyrodzonych na rolnictwo krajowe", oraz "Wytępienie robactwa i myszy pustoszących gospodarstwo leśne i rolne". Broszury te miały za zadanie zwrócić uwagę ziemian na łączność nauk przyrodniczych z praktycznym rolnictwem. Autorem ich był prawdopodobnie dr Stanisław Szenic. Takimi i tym podobnymi posunięciami udało się W olniewiczowi zjednać ziemian i wciągnąć ich w sferę czynności Wydziału Przyrodniczego. Nawiązaną przez Wolniewicza łączność z ziemiaństwem starał się Wydział w latach późniejszych nie tylko utrzymywać, lecz .nawet zacieśniać, czego dowodem np. zorgallizowanie przez Wydział w r. 1887 Stacji Meteorologicznej w Żabikowie, mającej służyć celom doświadczalnego rolnictwa. .

4JJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry