KRONIKA MIASTA POZNANIAdla nauk przyrodniczych. F'unkcję podskarbiego Towarzystwa pełnił początkowo Roger hr. Raczyński, po nim Heliodor hr. Skórzewski, a od 12. n. 1858 dr Teofil Matecki, wielki filantrop i społecznik. Chociaż z zawodu lekarz, nie mniejszy jak clla medycyny posiadał również kult dla nauk przyrodniczych. Funkcję sekretarza pełnił przez kilka pierwszych lat Leon Wegner, adwokat i syndyk konsystorza arcybiskupiego. Nie będę p,'zedstawiał składu następnych zarządów Towarzystwa w latacli późniejszych, gdyż członkowie ich z wyjątkiem prezesa A. hr. Cieszkowskiego wielokrotnie zmieniali się, wspomniałem jedynie ze względów historycznych o składzie zarządu w pierwszych dwu latach istnienia Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Organem Towarzystwa były "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego", których I. tom ukazał się w r. 181iO, do chwili odzyskania Niepodległej Polski wyszło ich 45 o łącznej pojemności prawie 20 tysięcy stron, a do r. 1928, na którym kończy si to wydawnictwo, ukazało się 50 tomów. "Aby sprowadzić rozrzucone i samopas chodzące promienie naukowe do wspólnego ogniska", już w pierwszych miesiącach istnienia Towarzystwa polecił A. hr. Cieszkowski dr-owi Ludwikowi Gąsiorowskiemu na skutek uchwały Walmgo Zebrania zorganizowanie przy Towarzystwie P. N. Wydziału Nauk Przyrodzonych, dodając mu do pomocy J. Zaborowskiego, F. Sypniewskiego, H. Cegielskiego i J. hr. Działyńskiego. Polecenie to Gąsiorowski wypełnił, zwołując na dzień 31. X. 1857 zebranie poznańskich przyrodników, na które przybyło 5 osób. W skład pierwszego zarządu tego Wydziału weszli: Felicjan Sypniewski jako przewodniczący i dr Stanisław Szenic jako sekretarz. Zebrani uchwalili "podjąć starania o szczegółowe poznanie \V. Księstwa Poznatlskiego pod względem fizycznym i geologicznym, o wyśledzenie fauny i flory polskiej dotąd mało znanej", postanowili założyć bibliotek przyrodniczą, oraz "muzeum historii naturalnej, mieszczące głównie płody przyrodzone Polski", którego zawiązkiem miały być zbiory piBrwszych członków Wydziału. Celcm wzajemnej wymiany myśli i poglądów przyrodniczych i kształcenia się, postanowili odbywać posiedzenia 15-go każdego llliesiąca w Bibliotece Raczyńskich.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry