HISTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PRZYHUDNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

rolę społeczną, przyczyniając się do zwycięstwa Polaków w gospodarczej walce z Niemcami. Niemcy bowiem, pragnąc podciąć gospodarczy byt Polaków, żyjących głównie z pracy na roli, zacZQli masowo sprowadzać zboża i inne ziemiopłody z Ameryki, Egiptu i [ndii, co przy ówczesnej rozbudowie środków komunikacji wewnątrz Niemiec i floty handlowej bardzo korzystnie się im kalkulowało. Cieszyli się Niemcy wskutek tego nadzieją, że piaszczysta ziemia wielkopolska. wymagająca bardzo umiejętnej uprawy, znojnej pracy i dużych wkładów pieniężnych, nie będzie w stanie współzawodniczyć pod względem kosztów produkcji i jakości zbiorów z bezkresnymi i bardzo urodzajnymi łanami amerykailskimi, oranymi po raz pierwszy ręką kolonisty. Na tej grze jednak .Niemcy bardzo przeliczyli się, gdyż ambitni \Vielkopolanie, pracując ze zdwojoną zapobiegliwością i skrzętnością w myśl najnowszych zasad racjonalnego rolnictwa, głoszonych właśnie przez Ziemianina, nie dość, że tej ekonomicznej walki nie przegrali, lecz obalili konkurencję, utrwalając przez to swój byt gosvodarczy. Doskonaląc się z biegiem lat w formie i w jakości artykułów, przei;rwał Ziemianin wojnę światową, doczekawszy się Niepodległej Polski. Z niewiadomych mi przyczyn przestał wychodzić w r.

1923. Ostatnim jego redaktorem był Dr Jan Czajkowski/

4. "P r 7. y r o d a i P r z e m y s l" (185G-1858).

Trzecim ogniskiem popularyzacji nauk przyrodniczych był tygodnik poświęcony przystępnemu wykładowi wszystkich gałęzi nauk przyrodniczych, praktycznemu ich zastosowaniu do potrzeb życia a także naj nowszym odkryciom i wynalazkom, p. t. "Przyroda i Przemysł", wychodzący w Poznaniu w latach 185(i-1858. Założycielem jego i pierwszym redaktorem był Julian Zaborow::;ki, profesor szkoły realnej w Poznaniu, człowiek o dużej inicjatywie, nadzwyczajnej ruchliwości umy::;łu i bardzo głębokiej wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i filozoficznych, którą zdobył na studiach w uniwersytetach wrocławskim i berlińskim. Nie zrażony pięb'.lącymi się trudnościami i złośliwą

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry