HISTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PRZYRODNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

18(jO-18(i1 wydawany on był jako tygodniowy dodatek do Dziennika Poznańskiego, chociaż pozostawał nadal własnością Merzbacha.

Dopiero w r. 18!i1 wykupił Ziemianina od Merzbacha dr Józef Szafarkiewicz, profesor gimnazjum Marii Magdalpny w Poznaniu, a późniejszy profesor \Vyższej Szkoły Holniczej im. Haliny w Żabikowie, człowiek o niezwykłej energii, szerokiej wiedzy przyrodniczej i o wszechstronnych zainteresowaniach, który wydajc Ziemianina znów jako tygodnik przez 5 lat, bo od r. 181i2 do 18(j(i, postawił go pod własną redakcją na najwyższym, jaki można tylko sobie na owe czasy wyobrazić, naukowym pozimnie. Inicjatywa nowego redaktora zaznaczała się zarówno w treści ZipUlianina, dla którpgo pozyskał Szafarkiewicz szereg najwybitniejszych l'Olników z Wielkopolski. przyrodnikaw i lekarzy, jak Mateckiego, Hivolego, Sypnipwskiego, Szenica, Wituskiego i innych, jako tpż w formie, którę. znacznie powięk::;zył i ozdobił dobrymi rysunkami. Piastując w tym właśnie czasie godność prezesa Centralnego Towarzy::;twa Gospodarczego dla \V. Księstwa Poznaliskiego, wytężył Szafarkiewicz wszystkie siły i redaktorskie zdolności, by z Ziemianina stworzyć centralny organ doświadczalnego rolnictwa. /' Z dziedziny botaniki znajduje się w 27 zeszycie rocznika 1882 artykuł F. Sypniewskiego "O ważności botaniki dla rolników", poprzez zeszyty 27-47 tegoż rocznika ciągną się artykuły J. Szafarkiewicza "O dziko rosnących u nas roślinach" z odpowiednimi rysunkami i opisami tychże, a w roczniku 18(j(j znajduje się artykuł St. Szenica "O życiu płciowym roślin". Z dziedziny zoologii zasługują na wyróżnienienie artykuły o krecie (J, Szafarklewicz), trychinie (Matecki), o prządce zakonnicy (mniszce - przyp. aut.) i jej wrogach (Szenic), oraz nie mniej wartościowe artykuły anonimowych autorów, jak "O ochronie zwif'rząt tępiących szkodliwe owady", "O tępieniu ślimaków", "Przyczynek do historii pszczoły" a z dziedziny ogólnej biologii referat "O teorii Darwina" i "O znaczeniu lasu w życiu przyrody". Takiej oto i tem podobnej treści artykuły przyrodnicze zasilają Ziemianina w okresie redaktorstwa dr. Józefa Szafarkiewicza. Poza wymienionymi znajdujemy w Ziemianinie szereg obszerniejszych artykułów z zakresu hodowli roślin i zwierząt, z zoologii stosowanej, (zwłaszcza z entomologii),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry