HISTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PRZYRODNICZEGOczytelników o najnowszych zdobyczach nauki, jak n. p. o wynikach badań Ehrenberga nad wymoczkami, a wreszcie przypomina zasługi Kopernika, Kluka, braci Śniadeckiech i wielu innych uczonych polskich dla nauk przyrodniczych. Niestf'ty z wielką szkodą dla popularyzacji i rozwoju nauk przYł'Odniczych w Wielkopolsce pismo to zostało w r. 1849 zamknięte z nakazu ł'ządu pruskiego, nie doczekaw::;zy siQ plonu lIHetniej propagandy i popularyzacji tych nauk. Drugim z kolei ogniski.em, z którego promieniowały na \Vielkopolskę nauki przyrodnicze, były czasopisma:

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

3. "P r z e w o d n ikR o In i c z o - P r z e m y s ł o w y" (183U - 1845) i "Z i e m i a n i n" (1850-1923).

Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy wychodził od r. 183/j do 1845 początkowo jako dwutygodnik, następnie jako miesiQcznik, z drukarni poprzednio już wspomnianego Ernesta Gunthera w Lesznie, będąc organem Wydziału Zachęcającego do Przemysłu i Rolnictwa, przy społeczno-agronomicznym związku, zwanym Kasynem Gostyńskim. \Vydział ten, założony przy wspomnianym Kasynie w r. 1835 przez kilku ziemian, miał za zadanie, prócz fachowego dokszta!cania swych członków drogą odczytów i pokazów w zakresie uprawy roli, hodowli, a zwłaszcza przemysłu rolnego, również udzielanie zapomóg niezamożnym studentom, finansowanie podróży naukowych, oraz zbieranie okazów przyrodniczych. Pierwszym redaktorem tego czasopisma był Koliński, sekretarz Kasyna Gostyńskiego, a po nim Borowicz, nakładcą zaś był Ignacy Sczaniecki, prezes Kasyna. Pismo to dzięki doskonałym artykułom nie tylko że rzuciło na Wielkopolskę pierwsze promienie racjonalnego rolnictwa i hodowli zwierząt, lecz wzbudziło również pierwsze objawy zainteresowań i badawczego ruchu naukowo-przyrodniczego. Obok większości artykułów treści rolniczej i hodowlanej, znajduje się w tym czasopiśmie wielp artykułów z zakresu zoologii stosowanej i entomologii leśnej oraz rolnej, łowiectwa, pszczelarstwa itp. Niestety z chwilą rozwiązania Kasyna Gostyńskiego przez rząd pruski

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry