HISTORIA POLSKIEGO RUCHU NAUKOWO-PRZYRODNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

góhtym zainteresowaniem cieszyła się wśród nich botanika, zwłaszcza t. zw, florystyka lokalna, którą prÓcz nauczycieli uprawiali często ubocznie również lekarze i aptekarze, podczas gdy zoologia pozostawała jeszcze długo prawie nieporuszanym tematem. \-Yśród Polaków działalność naukowo-florystyczną zapoczątkowuje dr Wojciech Adamski (ur. 179(j um. 1841), lekarz z I{ościana, który nie tylko zebrał bogaty zielnik z różnych okolic \Yielkopolski, lecz ('ównież - według relacji Gąsiorowskiego - miał w rękopisie na dużą skalę zakrojoną pracę p. t. .,Flora W. Księstwa Poznańskiego", z której jedynie fragmenty dotyczące okolic Kosciana ukazały się drukiem w r. 1828 w dodatkach do Gazety W. Ksistwa Poznańskiego. W okolicach Poznania zajmował si florystyką. Jan Mott y, profcsor języka francl1skiego w gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, który dla dydaktycznego użytku wydał w r. 183!i "Leitfaden der Botanik", zawierający spis 737 gatunków roślin, stwierdzonych przez niego w najbliższych okolicach Poznania. Ten sam autor p:'acował również nad wydaniem kilkutomowego, popularnego dzipła p. t. "Muzeum historii naturalnej i cudów stworzenia", jPdnakżp nast!;'pstwa listopadowego powstania uniemożliwiły dalsze jego kontynuowanie, tak że ukazał się drukiem jeden zaledwie tom tego dzieła, zawierający zoologię (PoZnal1 1830 d. \Vspółczesnym Mottemu zbieraczem roślin był Józef Kalasanty Jakubowski, nauczyciel języków obcych i przyrody w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, autor popularnej broszurki, p. t. "Historia naturalna o najważniejszych krajowych tu wyszt.ychowanych jadowitych roślinach, bedłkach i grzybach", Poznań, r. 1835. Podobnie jak Mott y, zajmował si Jakubowski florystyką tylko uhocznie. Okolice Trzeme::;zna opracowywal pod względem florystycznym Wojcipch Pampuch, profesor tamtejszego gimnazjum, który w r. 1840 wydał dziełko (problematycznej podobno wartości naukowej), p. t. "Die Flora von Trpmessen", okolice zaś Wągrówca badał pod względem florystycznym w latach 80-tych ub. wieku Augustyn Nowicki, kierownik szkoły powszechnej, który wyniki swych badań ogłosił w sprawozdaniach g'mnazjum wągrówieckiego (1385-188U). Nader gorliwym kolekcjonerem rolin był również ks, dr Józef Cybichowski, kanonik gnieźniellski i sufragan, regeJlS Seminarium Duchownego w Gnie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry