H8

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

KRONIKA MIAS'J'A POZNANIA

czynszowych Cikow:skiemu z tytułu mennicy bydgO'skiej, poddzierżawionej od Riidigera. Cikowski jako podkomorzy ziemi krakowskiej, starosta czorsztyński i babimojski mieszkał wówcza's w Krakowie przy dworze królewskim a sposb"zegłszy dług Knorra, ustanowił aktem z dnia 13 sierpnia 1603 plenipotenta w osobie Piotra Beskiego dO' odebrania tych pieniędzy. Pełnomocnictwo to zapisano do aktów grodu wschowskiego, gdzie stanowi ostatni ślad działalnośd Ernesta Knorra. Od tego czasu znika jego imię z aktów i zapisów wielkopcłskich.

PRZYJĘCIE WOJSK POLSKICH W POZNANIU r. 1814. W pawrocie da Francji. pa klęsce poniesianej w Rasji. Napolean przejeżdżał niepoznany przez Poznań dnia 15 gmdnia 1812 r. Miesiąc później. dnia 15 stycznia 1813 r.. zjawiH Isię w Paznaniu z oddziałami swajemi: Murat, król neapalitański i Eugenjusz Beauharnais. wicekról właski. Murał już trzy dni później ruszył dalej na zachÓd, Beauharnais natomia'st pazastał w mieście z swają kwaterą główną da dnia 12 lutegO' 1813 r. Wódz palski. książę Józef, przebywał wówczas, ad paczątków grudnia 1812 r., w Warszawie, lecząc się z ran i argani'zując nawe addziały. W,szak z Rasji wróciła za nim tylkO' gastka, maszerując w szyku bajawym i prowadząc z \Sobą armaty i sztandary całej armji Księstwa Warszawskieg:o, Liczącej na paczątku wyprawy kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Da twarzących się nowych farmacyj dostarczył Poznań trzydziestu jeźdżców l). Dnia 13 lutegO' 1813 opuściły astatnie oddziały francu:skie Poznań; niebawem też zjawiły ,się w mieśde pierw1sze patrole kazackie, a za niemi, tegoż samego dnia. wkroczył generał hr. Warcmcarw ze swaim korpusem. Tern samem Poznań, WTaJZ z całem Księstwem Warszawskiem, przeszedł pod 'Okupację rasyjską. trwającą da r. 1815. K,siążę Józef ze swają nowa zarganizawaną, kilkunas-totysięczną armją, .ustąpił z Warszawy da Krakawa, gdzde pr6bowana gO' przeciągnąć na stranę wragów Napaleona - bezskutecznie. W tern kuszeniu księcia Józefa brał ta'kże udział książę Antani Radziwiłł, późniejszy namiestnik W. Księstwa Paznańskiega. Z Krakawa książę Józef poprawadził armję polsiką da Saksonii. I pa jegO' śmierci wajskal) M. Jaffe, Die Stadt Posen unter preussischer Herrschaft. Leipzig 1909, str. 100.

KRONIKA MIASTA POZNANIApO'lskie dachawała wierności Napaleonawi, aż da jegO' abdykacji w Fantainebleau dnia 11 kwietnia 1814 ł". W kanwencji abdyka'cy,jnej mocarstwa zwycięskie zapewniły slzczątkom armji palskiej, liczącej akała 7 tysięcy żałnierzy, swabadny pawrót dO' kraju, z bronią i bagażami, "a ta w dowód ich zaszczytnej służby". Oficerawie, padaficerowie i ,szeregowcy mieli zatrzymać od,znaczenia wajskowe i przywiązane da nich pensje. Ponieważ cesarz Aleksander I był ad roku władzcą 'Całgo Księstwa Warszawskiego, generaławie palscy we Francji nawiązali z nim rakawania. Dnia 24 kwietnia 1814 pad S1. Denis w pO'bliżu Paryża, Aleksander odbył przegląd waisk palISkich. Przedtem już mianawał naczelnym ich wadzem brata swajegO', KanstantegO'. W maju 1814 r. wY1słał da Warszawy gen. Henryka Dąbrawskiego iaka arganizatora wajsk palskich. NiedługO' też patem karpus polski wymszył w drogę pawratną do kraju. Tu wO'jska ra8yjskie w pGczątkach akupacji pastęp,a'Wały daść bezwzględnie: pamiętana, że jedną z przyczyn wyprawy Napaleona na Moskwę była sprrawa polska. Spałeczeństwo, zwłaszcza w Wielkapalsce, całą duszą oddane byłO' Napaleanawi. Orjentacja rasyjska księcia Lubeckiega i Czartaryskieg.a w Wielkapalsce nie znalazła żadnegO' addźwięku. W Paznaniu, w grudniu 1813 r., nilkt nie chciał padpisać adresu, w którym książę Adam Czartoryski wystawiany był jako mandatarjus7 całegO' sp'ałeczeńsŁwa da (Iakawań z Aleksandrem 2). Wspólną Maskalam i Palakom była tylkO' głębaka niechęć do Prusaków.

Usposabienie niechętne Maskalam uległ'a zmianie dapiera pa abdykacji Napale.ana. SkO'ro uzyskanie zupełnej niepadległO'ści nie było mażliwe, natencz,as należała dążyć przynajmniej da zachawania niepadzielnaści, pad jednym władzcą. Tę mógł zapewnić jedynie Aleksande1r. Gdy więc dnia 31 maja 1814 r. jakiś pułkO'wnik rosyjski w przejeździe prze.z Paznań rozgłasił, że Polska będzie zjednaczana pod ber-łem Aleksandra, i ta nie w razmiara'ch z r. 1772, lecz w granicach ChrobregO', będzie nbejmawała 30 tysięcy mil' kwadratowych, wówczals

2) M. Laubert, "Zur Geschichte der Provinz wahrend der Freiheits kriege" w "Studien zur Geschichte der Provinz Posen.... str. 18.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry