KRONIKA MIATA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Królowie polscy z domu Waz ówz y g m u n t II I * 15(j(j t 1!i3:Z król Polski 1587 -1632 i szwedzki od r. 1592; za jego panowania: wielkie zwycięstwa pod Kirc!Jolmem (1605), Kluszynem (1610) i C!Joci mem (1621); przywrócenie jedności wyznaniowej narodu

W ł a d y s la w I V * 1595 t 1!i48 król Polski 1632 -1648, zwycięzca w wojni1c!J z Moskwq 1617- 18 i 1633-34

J a n K a z i m i e r z * lIi09 t lG72 król Polski 1648-1668; za jego panowania "potop" czyli okres wielkic!J wojen, klęsk i zwycięstw nad Kozakami, Moskalami, Szwedami, Brandc_7burczykami, Turkami i Tatarami; abdykacja króla 1668

Wały Zygmunta Augusta

Nowe Miasto, pas poforteczny, zachód. Od alei Marsz. Piłsudsl<iego do ul. Fr. Ratajczaka. Pas wewnętrzny. Przy Dyrekcji Poczty. Należały do dawnej ul. Wałowej, w r. 1884 nazwane "ul. l10lną Wałową", w r. 190R "Wałem Dolnym". Od 15. 11 1919 obowiązuje nazwa "Wały Zygmunta Augusta". W okolicy wałów tych stało w wiekach dawnych osiedle zwane "Wymykawem". Niedaleko Wymykowa była druga wie, Wenetowo. Nazwę" Wymykowo" próbowano za czasów polskich nadać "Wałom Zygmunta Augusta", jednakże bezskutecznie.

Zygmunt II August * 1520 t 1572 ostatni z dynastii Jagiellonów król Polski (1548-1572}: wcielenie [nfIant (1561), Unia Lubelska (1569), "wiek zloty" Polski pod królem popierajqcym nauki i sztukę

.390

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry