DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

Sokolniccy

Michał * 17(jO t 181G Wielkopolanin, wybitny generał, uczestnik wojny 1792 r., powstania Kościuszkowskiego, wyprawy gen. Dąbrowskiego do Wielkepolski (1794), walk Legionów 1809 r. (wsławiony bobaterską obroną Sandomierza) i wyprawy Napoleona do Moskwy 1812 rz o fi a * 1878 t 1927 Wielkopolanka, wybitna działaczka narodowa i oświatowa, opiekunka tajnycb organizacji młodzieży gimnazjalnej, posłanka Poznania na Sejm Rzeczypospolitej

Ul. Gen. Sowińskiego Górczyn, półn.-zachód. Od ul. Pogodnej do ul. Okrężnej. Ulica w dziehlicy nowej, niewykończona i częściowo zabudowana.

Józef Longin Sowiński * 1777 w Warszawie t 1831 generał wojsk polskicb, "bobater Woli", poległy w powstaniu 1831 r.

Ul. Floriana Stablewskiego Św. Łazarz, południe. Od ul.. Marsz. Focha do ul. Kazim.

.Jarochowskiego. Przejęta w r. 1900 od gminy Św. Łazarz. Zwała się dawniej "ulicą Floriańską" (Florianstr.) Od 14. 8. 1920 zwie się "ul. Floriana Stablewskiego".

Florian Stablewski * 1841 t 1901i Wielkopolanin, arcybiskup gnieźnieński i poznański, inicjator katolickiego rucbu robotniczego

Ul. Staszica Jeżyce, centrum. Od ul. Dąhrowskiego do ul. Szamarzewskiego. Przejęta w r. 1900 z gminą jeżycką. Nosiła za czasów niemieckich nazwę "ul. Molt!;:ego. Od 15. 11. HJ19 .l:wie się "ul. Staszica" .

Stanislaw Staszic * 1753 w Pile t 1821i znakomity i wpływowy pisarz polityczny w okresie Konstytucji 3 maja, mecenas nauk, pionier geologii polskiej i opiekun górnictwa polskiego, filantrop i przyjaciel włościan

Ul. Strusia

Św. ł.azarz, wschód. Od ul. Mal'sz. Fucha do ul. Graniczne.i (z projektowanym przedłużeniem do ul. Calliera. Przejęta w r. 1900 z gminą św. Łazarską. Nosiła za c.l:asów niemieddch nazwę "ul. Parkowa" (Parkstr.). Od 5. 1. 1920 zwie się "ul. Strusia".

J ó z e f S tr u ś (Strusiek) . 1510 t 15(iH w Poznaniu światowej sławy uczony, lekarz królewski, burmistrz poznański

Ul. Szamarzewskiego .Jeżyce, centrum. Od ul. Kraszewskiego do ul. Szalllotulskiej.

Począwszy od ul. Polnej w kierunku zachodnim niewykończona, częściowo zabudowana. Przejęta w r. HIOO z gminą .ieżycką (od u!. Kraszewskiego do ul. Pohej, przy czym do r. 1907 liczono .iako je.i przedłużenie obecną ul. Sienkiewicza), zwała się za czasow niemieckich "ul. ces. Wilhelma" (Kaiser-Wilhell1lstr.). 15. 11. 1919 otrzymał odcinek jej od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej wraz z projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim nazwę "ul. Szamul"zewskiego".

Ksiądz Augustyn Szamarzewski * 1832 t 1891 Wielkopolanin, pionier spółdzielczości polskiej, powstaniec 1863 r.

DZIAŁ BIEŻĄCY

Ul. Szczepanowskiego .Jeżyce, północ, Od ul. Nad Seganką (niewykońl'zonej) ku toI"Om kolpjowym do ul. św. Wawrzyńca.

Stanisław Szczepanowski * 1I4(; w Kościanie t 1900 pionier kopalnictwa naftowego w Polsce, autor znakomitycb dziel o wyclJowaniu narodowym i postępie gospodarczym

Ul. Romana Szymańskiego Śródmieście, południe. Od Pl. św. Krzyskiego do ul. Wysokiej.

Ulica ta powstała w XIX wielm i zwała się "ul. Wiedeńską" (Wieue"st". - od Hotelu Wiedeńsldego, który stał przy Placu św. K,'l.yski m). Od 2\J. 8. HH9 zwie sL" ul. Romana Szymallskiego".

Dr Roman Szymański * lR40 w Kostrzynie t 1908 w Poznaniu powstaniec 1863 r., publicysta i dziennikarz, dzialacz spoleczny i polityczny

Ul. Śniadeckich Św. ł,azarz, półn.-wschód. Od ul. Marsz. Focha łukowato do ul. Grunwaldzkiej. Otrzymała charakter ulicy i nazwę w r. 1905 ("ul. HenIera"). Od 5. 1. 1920 zwie się "ul. Śniadeckich".

Bracia Ś n i a d e c c y ze Żni na

Jan * 175G t 1830 matematyk, astronom i filozof J ę d rz ej' 17(j8 t 183 cbemik, fizjolog i lekarz, zaslużeni profesorowie uniwersytetu wileńskiego

Ul. Rektora Święcickiego Św. Łazarz, półn.-wschód. Od zbiegu ul. Grunwaldzkiej z ul.

Bukowską w kierunku południowym do ul. Wystawowej, wzdłuż

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry