DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 4 min.

Ul. Aleksego Prusinowskiego Winiary, północ. Od ul. Trójpole do alei LechicIdej. Nowa dzielnica między ul. Piątkowską, aleją Lechick'l i aleją Słowiańską, na połuoc od Hali Ba!cnów. Niewylwńczona, częsciowo zabudowana.

Ksiądz Aleksy Prusinowski * 1819 t 1872

Wielkopolanin, wybitny kaznodzieja, proboszcz grodziski, dzia/acz narodowy i pose/ na sejm pruski

Góra Przemysława Stare Miasto, centrum. Ud ul. Franciszkańskiej do ul. Zamkowe.i. Nazwa tak ulicy jak wzgÓrza zamkowego. W czasach średniowiecznych zwana "Górą" albo "GÓrą Zamkową". \"1 zamku rezydowali do r. 1296 książęta Piastowscy. Potem zamek był siedzibą starosty generalnego Wielkopolski i sądu grodzkil'go. Za czasów Prus Południowych obrÓcono go od r. 1803 na mieszkanie prezesa rejencji, w latach 1815-80 mieścił się w nim "wyższy sąd apelacyjny", od r. 1884 archiwum państwowe. Za czasów niemieckich wzgÓrze zwało się "Górą Zamkową" (Schlossberg). Nową nazwę polską wprowadzono 16. 6. W19.

Książęta wielkopolscy P r z e m y s ł I (ojciec) około * 1220 t 12m w/adca dzielny i silny, za/ożyciel Poznania lewobrzeżnego (1253)

P r z e m y s ł II (syn) * 1257 t 129fi zjednoczyciel państwa polskiego, król Polski od r. 12g5, zamordowany w Rogoźnie

Ul. Leona Przyłuskiego Winiary, połuoc. Od ul. Tró.!pole do ul. Ksawerego Zaluzewskiego. Nowa dzielnica między ul. Piątko\\ ską, aleją Lechicką i aleją Słowiańską, na półn.-zachód od Hali Balonów. Ulica niewykończona, częściowo zabudowana.

Leon Przy łuski * 1789 vv Strzeszynie t 18U5 arcybiskup gnieźnieński i poznański, obrońca praw kościoła katolickiego i narodu polskiego

Ul. Raczyńskich Śródmieście, połudn.-wschód. Od placu Bernardyńskiego do b. bramy Dębińskiej; przedłużenie: Droga Dębińska. Stanowiła dawniej część drogi Dębińskiej. Wyodrębnienie projektowano już w r. 1870, czego jednakże nie przeprowadzono. Własną nazwę dostała (zdaje się) w r. 1905. Nazwa należy do tych wyjątkowych, które upamiętniały zasłngi Polaków, a jednak wprowadzoue były za czasó w niemieckich. W brzmieniu polskim ustalouo nazwę 29. 8. 1919.

E d war d hr. R a c z y ń s k i * 178U t 1845 najzTlakomitszy członek rodziny Raczyńskicb, urodzony w Poznaniu, oficer Księstwa Warszawskiego, podróżnik, wielki dobroczyńca naszego miasta, założyciel Biblioteki Raczyńskicb, twórca Złotej Kaplicy, bistoryk, protektor nauki i sztuki

Ul. Franciszka Ratajczaka Nowe Miasto, południe. Od ul. 27 Grudnia do ul. Towarowej.

Część północna zabudowana została tuż po r. 1803, a niebawem zaludniła się ulica także w kierunku południowym. Ulica ta stanowi część dawnej Rycerskiej, która sięgała od pl. Nowomiejskiego do ul. Św. Marcina. W r. 1866 odłączono od niej odcinek od placu Wolności do pl. Nowomiejskiego, a pozostałą część nazwano" Wielką Rycerską". Przedłużenie jej od Św. Marcina do dawnej Bramy Rycerskiej zwało się "Małą Rycerską". Po włączeniu Wildy w r 1900 ulica Rycerska w całości powiększyła się tak, że obejmowała nawet obecne Wierzbięcice. Wówczas nazwano obie ulice Rycerskie w Śródmieściu razem "ul. Rycerską" (Ritterstr.), a przedłużenie tychże na Wildzie "Nową Rycerską". Ulica Rycerska zwała się jednakże przez pewien czas "Starą Rycerską", bo w r. 1906 uchwalono przezwać .ią zuowu na "ul. Rycerską". ,.Nową Rycerską" przemianowano w r. 19J6 na "ul. Bittera" (Bitterstrasse), pospoliciepo polsku ,.Gorzką" zwaną, wyodrębniono ponad to "ul. Livoniusa" (od Bramy Rycerskiej do Towarowej).

Za czasów polskich aprobowano nam'ę "ul. Rycerskiej" 29. 8.

WUJ r., 14. 8. 1920 r. dodano do nie.i dawną "Livoniusstr.". Toczyły się jednakże długie spory o ulicę im. Franeiszka Ratajczaka, któremu poświęcano raz tę raz ową ulicę. Ostatecznie w dniu 23. 5. 1921 przezwano h. ulicę Ry('erską, i to aż do ul. Towarowej, "ulicą Fnlnciszka Rata,iczaka". Wybrano właśnie tę ulicę, ponieważ na niej Ratajczak poległ 27 grudnia 1918 przy oblężmiu prezydium policji pl"ZeZ powstańców.

Franciszek Ratajczak * 1887 t 1918 powstaniec wielkopolski polegly 27 grudnia 1918 r.

Ul. Rejtana Winilll'y, zachód. Od ul. Św. Leonarda, obok kościoła Św.

Stanisława Kostki do pro,iektowanej alei Koronnej. Zachodnia równoległa z ul. Obomicką.

Tadeusz Rejtan * 1741 t l780 posel na sejm rozbiorowy 1773-75, slawny obrońca niepodzielności Rzeczypospolitej

Ul. Reya

./eżyce, połndn.-wschód. Od ul. Sienkiewicza do ul. Słowackiego. Powstała w r. 1!J07 i otrzymała w r. 1909 nazwę "ul. Szarloty" (Chal"lottenstr.) Od 15. 11. 1919 zwie się "ul. Reya".

Mikołaj Rey z Nagłowic . 1503 t 1;)(;9 "ojciec piśmiennictwa polskiego", sekretarz królewski

Ul. Ks. Rogalińskiego Górczyn, północ. Od ul. Błażeja Winkiera do alei Hetmańskiej, zachodnia równoległa z ul. Marsz. Focha.

Ksiądz J ó z e f R o g a Ii ń s k i * L728 t 1802

Wielkopolanin, jezuita, za/ożyciel obserwatorium astronomicznego w Poznaniu, wybitilY fizyk i matematyk, rektor Akademii Wielkopolskiej

Ul. Ludwika Rzepeckiego Św. ł.arzarz, południe i Górczyn północ. Pierwotnie od ul.

Niegolewskich do ul. Chociszewsl{iego, Pl'zej. ta wraz- z gminą św.

.Lazarską w r. 1900 i zwana dawniej "ul. Studzienną" (Brunnenstr.) Od 15. 1. 1920 zwie się "ul. Rzepeckiego", a po uregulowaniu i częściowym zabudowaniu północnych terenów Górczyna przedłużona do ul. Palacza.

Ludwik Rzepecki * 1832 t 1894 Wielkopolanin, profesor matematyki i nauk przyrodniczycb, gorliwy pracownik spo/eczny, publicysta

Ul. Fabiana Sarneckiego Winiary, północ. Nowa dzielnica między nI. Piątkowsk, aleją Leehnicką i aleją Słowiańską, na północ od Hali Balonów. Ulica niewykończona i niezabudowana.

Fabian Sarnecki * 1800 t 18\:14 Wielkopolanin z Kaliskiego, znakomity malarz obrazów religijnycb (w katedrze poznańskiej i i.) oraz bistorycznycb i portretów

Ul. Emilii Sczanieckiej Św. Łazarz, połudn.-wschód. Od ul. Marsz. Foeha do ul.

Kazimierza .Jaroehowsldego. Przejęta do miasta w r. 1900 wraz z gminą Św. Łazarz. Nazywała się za ('zasÓw niemiee!dch "ul. .Jagowa". Od 5. 1. 1920 zwie się "uJ. Emilii Sczanieckiej".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry