KRONIKA MIASTA POZNANIAstopnia rozwoju miasta nowe wydanie 2) "Nazw" zawierałoby już 838 jednostek topograficznych, w stosunku do roku 1!:)W wil,'c ilmk przeszło podwójną. Bard:1.O znaczny odsetek przyrostu pl zypada w udziale nazwom osobowym. Zamiast 91:1 w r. 192(j mamy obecnie 174, w czym 10 artystów, 35 różnych pracowników społecznych, 17 poetów i 10 innych pisarzy, 3(j uczonych, 31i zasłużonych w wojnach i powstaniach narodowych, 18 członków rodów panujących i 12 innych. Dla bliższego zapoznania się z tak znacznym przyrostem nazw osobowych brak narazie lokalnego podręcznika, którym były swego czasu "Nazwy", a na.zwiska osób, które po roku 192U służyły dla nadawania nazw, nie wszystkie są już tak "pierwszorzędne" lub popularne, aby szerszemu ogółowi choć do pewnego stopnia były znane. To też Zarząd Miejski, wzorem niektórych wielkich mia,t zachodnio-europejskich, postanowił w r. 1935 dodać do tal)liczek wskazujących nazwy osobO\VP ulic, placÓw, alei i i. osobne tablice, zawierające w stylu .,telegraficznym" najistotniejsze dane o odnośnych osobach - narazi e pojedyilczo. Postanowienie Zarządu Miejskiego zostało oIJecnip zmalizowane.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Dla wszystkich wyżej wymienionych 174 jednostek o nazwach osobowych wykonano tablice "historyczne". \Yiększość z nich została już na właściwych miejscach przytwierdzona, reszta otrzyma miejsca przeznaczenia z chwilą, gdy warunki zabudowy nowo powstałych ulic na to pozwolą. Oprócz 174 jednostek topograficznych o nazwach osobowych mamy kilkanaście ulic o nazwach etnograficznych, geograficznych, faktów historycznych itp., szerszemu ogółowi mniej znanych jak ulica "Hawelailska", tudzież ulice o nazwach charakterystycznych, znaczenia i pochoctzenia wątpliwego, jak ulica: "Łacina". Takim ulicom, których wybrano 8, dodać również t.a.hlice objaśniające uznano za wskazane. Do tej pory otrzymały przeto ogółem 182 jednostki topograficzne tablice historyczno-biograficzne wzgl. objaśniające. Teksty tych tablic podajemy w poniższym zestawieniu ujQtym w kompleksy określające charaktcr jednostek, a zatem: 1. Aleje, 2. Parki, 3. Place, 4. Ulice, 5. Wały. O kolejności alfaIJctycźnej wewnąŁ1'z kompleksów rozstrzyga nie formalnp hrzllIieuip nazwy, lpcz cecllY 2) Przygotowane do druku.

JJOodrÓżniające, a więc nie słowo aleja, plac czy ulica, nie imiona i tytuły p'rzy nazwiskach, lecz nazwisko wzgl. określenie rzeczowe. Trzy określenia, a mianowicie: "Góra" , "Most", "Promenada" . , jako pojedyńczo zachodzące, włączono do kompleksów alei (Pro. menada), ulic (Góra), wałów (Most), przy czym o kolejności aUalwtycznej rozstrzygają także nazwy tych jednostek. Poprzedzające w zestawieniu teksty tablic (druk tłusty wzgl.

kursywa) notatki (czcionkami mniejszymi) o historii jednostek topop;raficznych jako takich, o ich znaczeniu, zmianach czasowych i położl'llill opartE' są cz('ściowo na notatkach .,Nazw" z roku 1921;:

ALEJE

Aleja Chopina Nowe Miasto, pas wałowy. Od Wałów Leszczyńskiego do ul.

Noskowskiego. Powstała w mieJsce drogi forteczneJ po zniesieniu wałów i otrzymała w r. HiOH nazwę "alei Kirchbacha". Od 5. I. 1920 zwie się "aleją Chopina".

Fry-deryk [ho gin · 1810 t1849 .

największy muzyk i kompozytor polski D 5ławie światowej

Aleja HaweIańska Naramowice. Od ul. Naramowickiej wzgl. ul. Opole łukowato ku brzegom Warty. Ulica niewykończona i niezabudowana.

H a w e l a n i e (8 t o d o r a n i e) Szczep slowiański osiadly nad Hawelq i dolnq Sprewq. Stolica Branibor (dzisiejszy Brandenburg) zdobyta 928 r. przez cesarza Henryka l. Ostateczne podbicie szczepu w Xli. wieku przez Albrecbta Niedźwiedzia

3Jl

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry