ENGESTR()M

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

CZł.OWIEK I POETA NIEZNANYw tej sprawie się porozumieć. Przypuszczam jednak, że w głównych przynajmniej zarysach zdanie moje ona podziela. Nim zaś zakończę śmiem zwrócić się do Jaśnie Wielmożnego Pana Hrabiego, jako do tak dawnego przyjaciela i podporę naszego Towarzystwa, i Jego Członka Honorowego z prośbą usilną, by raczył w kierunku, który przedłożyć Mu się ośmielam, użyć swego tak szerokiego i przf'Z całe Społeczeństwo szanowanego wpływu, oczywiście jeśli do zdania mego się przychyla. Raz zaś jeszcze wyrażam przekonanie, że byłoby to z rze("zywistą dla Sztuki korzyścią. Nowo powstające bowiem instytucje o tyle bardziej dodatnie i dobroczynne roztaczają działanie, o ile wię("ej nowych otwierają żródeł, nie zamykając dawnych. Co się tyczy obrazu Pana Wojciecha Kossaka, to takowy albo już się w Poznaniu znajduje, albo jest tam dotąd w drodze. Jeżeli zaś .jeszcze w czem nowenlll Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych Poznańskiemu mogę służyć, to z największą chęcią jestem zawsze gotowo W Mariellbadzie nie zatrzymam się tego roku długo i koło 1S-go sądzę, że już stanę w Krakowie.

Racz Jaśnie Wielmożny Panie przyjąć wyrazy naj głębszej czci i poważania, z jakiem i mam zaszczyt kreślić się Jegouniżonym sługą Edward Raczyński

Jak wielkie były zasługi Engestroma na polu krzewipnia rodzinnych sztuk plastycznych, tegu dowodem zaszczytne wyróżnienie, jakie go spotkało, jak to wynika z treści telegramu przesłanego w dniu 14. IV. Um7 r. Telegram brzmi: "Na wniosek dyrekcji przyjęty oklaskami zamianowału ogólne zgI'Oll1adzenie członków pana Hrabiego p i e r w s z y m członkipm honorowym I<.rakowskil'go Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wiceprezes Tomki('wicz, sekretarz I3ohm".

\V częstych wystawach sztuki w Poznaniu, organizowanych pod kątem widzenia krzepienia ducha, wybitną rolę odgrywał dzieła J a n a S t Y k i, osiadłego we Lwowie. Engestroma łączyła ze Styką przyjaźii, nawiązana przy pracy nad wspólną sprawą. Z korespondencji wybitnego malarza z poznailskim banlem wyj<;,liśmy kilIm listów, sądzimy, ogólnie interesujących i nie obojętnych dla zagadniell, którym poświęciliśmy nasz artykuł.

29g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry