KRONIKA MIASTA POZNANIAo bracia, bracia w dzisiejszej dobie Miasto weselem, nam Izami żyć, Pokqd na Polski stoimy grobie, Pokqd nie będziem, czem musim być!... \V tym to czasie we \Vrocławiu poznał si poeta i zaprzyjaźnił z Berwiilskim. Obaj przechodzą podobny dop:łęlmy kryzys duchowy. Obaj zbyt wiele z siebie włożyli w sprawę narodową, zbyt wiele złą,czyli z nią nadziei. Obaj załamali si, talent obydwóch nie ostał si wobec narodowej klęski. Jeżeli chodzi o Berwii1skiego, szczegółowo załamanie to zanalizował w szeregu rozpraw, drukowanych na łamach "Kroniki", stanowiących całoM i wydanych jako osobne dzieło, prof. dr Tymon Terlecki. I nas zastanawiało analogiczne zjawisko, jeśli chodzi o Wawrzyilca Engestoma, zjawisko jakby zduszenia jego indywidualności twórczej. Utwory osiemnastoletniego \Vazia zapowiadają nicpl'zeciętną indywidualność poetycką. Obrazowo przedstawia się to tak, jakby wznosił się wgórę piękny balon - zdaje się, że uleci wysoko, tymczasem wbrew naszym nadziejom poczyna balon ten kurczyć się i opadać, jakby niewidzialny chochlik poprzebijał jego powłokę. Klęska 1848 r. była również klęską rozkwitającego dopiero talentu poetyckiego Wawrzyńca. Zachował się w papierach Engestroma ciekawy list Berwi11skiego, pisany do naszego poety w sprawie wydawnictwa we Wrocławiu pisma polskiej młodzieży akademickiej, pisma pt. "Z n i c z". List ten brzmi:

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Wrocław, d. 20. 12. 1850.

Kochany i w gorącej wodzie kąpany współredaktorze i współpracowniku.

Nareszcie świat się dowiedział definitywnie o wielkim przedsięwzięciu naszem: dzisiaj prospekt opuścił prasę drukarską i przeżegnany krzyżem na drogę puszcza się między ludzi. Daj Boże, by go życzliwie przyjęto - daj Boże, byśmy na nim nie byli przymuszeni zakończyć całego dzieła. Drukarz się opóznił i stąd ta dla nas urosła szkoda, że Siemieński nic z sobą zabrać nie mógł, bo kilka godzin prędzej wyjechał. Będziemy się starali wyprawić przeznaczony dla niego zapas w owe strony na innych drogach. Tobie przesyłam żądane 50 egzempl. i uprzedzam naprzód, abyś się

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry