Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.03.31 R.1 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

narjuszach, a czego nie uzyskały w drodze ankiety, tego najczęSClej nie zawierają. Władzo miejskie np. zasypywane są ankietami takiemi, często lub częściowo w sprawach wcale do nich nie należących. Drugi rodzaj ksiąg- informacyjnych stanowią pewne "oprac.owania stosunków gospodarczych, chcące uchodzić mi prace naukowe i Ogłaszające się jako takie, w rzeczy samej zaś są naukowo bez znaczenia i informacyjnie nieracjonalne, niezupełne i niepożyteczne. Trzeci, właściwy rodzaj ksiąg informacyjnych jest rzadkością dzisiaj zupełnie niezwykłą: książka taka ogranicza się ściśle do informacyj, podaje je w układzie najbardziej przejrzystym, obejmuje materjał kompletny i wyjmuje - znowu w układzie odpowiednim - osobno sprawy najważniejsze. Do ksiąg tej grupy zaliczamy .,Książkę adresową m. ąt. Poznania". Książka ta ma już swoją tradycję. A jednak wydawca musiał całą wręcz pracę wykonać "ab ovo". gdyż olbrzymie przemiany w składzie ludności, stosunków handlowo-przomysłowycli oraz organizacji publicznej wykluczały wszelkie opieranie się na dawniejszych księgach niemieckich. 'Ze wydawcy trudy stwarzania nowej księgi przyjęli ochoczo i pokonali, za to z góry zasłużyli na uznanie wysokie. Ale i samo wykonanie pracy przynosi chlubę wydawcom.

Książka obejmuje spis ulic miasta Poznania, adresy mieszkańców w porządku alfabetycznym oraz w porządku ulic, adresy handlowo-przemysłowe, związków, wydawnictw, instytucyj publicznych, społecznych itd., ponadto odrębny dział ogłoszeniowy. Adresy te są tak kompletne, jak tylko w czasach obecnych zebrać je można. Pewnem jest, że kilkadziesiąt, kilkaset adresów w każdej księdze adresowej zdradza pewne braki, ale tylko te braki, które ma dobra księga adresowa, znajdujemy tutaj, nie inne i nie w większej liczbie. Książka ta jest wzorem ksiąg informacyjnych. Z.

P r o f. G ród e c ki, Przywilej menniczy biskupstwa poznańskiego z roku 1232. Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. K o c h 1 e r ó wn a. A n i e l a , Józef Łukaszewicz (w 50. rocznicę śmierci). ("Dziennik Poznański"). K n a p o w s k a, dr. W i s ł a w a, W. Ks. Poznańskie przed wojną krymską. (Dziennik Poznański"). Prasa zajmowała się częściej w dalszym ciągu sprawą przekształcenia placu Wolności i sprawą teatralną. Piękny artykuł o kulturze Poznania ogłosił w krakowskim "Głosie N arodu" poeta K. H. Rostworowski (przedrukował ..Kurjer Poznański").

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA.

1. Zebranie miesięczne nie odbyło się w marcu przez wzgląd na okres przedświąteczny.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

2. W dalszym ciągu wpisani zostali do Towarzystwa członkowie następujący: (Poprawka: 107) ma być: Piechowski Juljan, radca miejski).

131) Walter Stanisław, budowniczy; 132) Nowicki Jozef, nauczyciel; 133) Nowacki Piotr, nadinspektor szpitala; 134) Wałecki Jan, sekretarz miejski; 135) Kłos Mieczysław, dyrektor banku; 136) Trzciński Wincenty, kupiec-zbożowiec, 137) Czarnowski Franciszek, ziemianin, b.

starosta, Gniew- Pomorze; 138) Fredyk Stefan; prokurent banku; 139j Dr. Ziołecki Roman, dyr. banku; 140) Kubowicz Stanisław, właściciel młyna, Kościan; 141) Urbański Stanisław, właściciel młyna, Urbanowo p. Chodzieżą; 142) Wolski Antoni, dyrektor Związku Młynarzy; 143) Beutlich Łucjan, dyr. banku, Kościan; 144) Kliński Aleksander, prokurent banku; 145) Grzelachowski Kazimierz, inżynier: 146,; Szczepanowski Leon, dyr. fabryki, jako członek dożywotni; 147; Zaleski Henryk, dyr. fabryki, jako członek dożywotni; 148) Czaykowski Kazimierz, dyr. banku; 149) Dr. Ziółkowski Stanisław, radca sądu apel.; 150) Kierzek Stanisław, budowniczy; 151) Kaatz Jan, budowniczy. 152) Hoffmann Stanisław, budowniczy: 153) Wegner, budowniczy; 154) Klekotta Roman, budowniczy; 155) Chmielewski Czesław, adwokat; 156) Robowski, adwokat; 157) Dr. OpielińskI, adwokat; 158; Radomski Władysław, dyr. banku; 159) Rakowicz Stefan, kupieczbożowiec; 160) Pospieszyński Wacław, kupiec-zbożowiec; 161) Dr. Lackner Leon. lekarz; 162) Dr. Muszyński Stefan. lekarj.-cIentysta; 163) Niewitecki Mieczysław, prokurent; 164; Rzyl A., architekt; 165) Domeracki Jan, budowniczy: 166) Wolniewicz Aleks. , oudowniczy; 167) Filipowicz Władysław, kupiec; 168) Wencek Władyssaw, kupiec; 169) Cegielska. Paulina; 170) Tarkowski B., kupiec; 171) Cichowicz Zacharjasz, radca spraw; 172) Klupieć Stefan; 173) Ks. Frob. Wojciechowski - Sępolno (Pomorze); 174) Kłos Adam, radca miejski; 175) Fcrtykowski Wiktor; 176) Barcikowski Wawrz., budowniczy; 177) Zegalski Tadeusz, syndyk związkowy; 178) Suszczyński Franciszek, kupiec; 179) J akubowicz Józef, sekr.: 180) Sierszeński Wandelin, dyr. spółdzielni; 181) Dr. Bross Kazimierz, lekarz.

T r e ś ć: W kwestji sądu kornisarskiego sześciu miast w Poznaniu (Kazimierz Kaczmarczyk). - Statut prawa porządkowego z r. 1462 (Zygmunt Zalewski). - Obliczanie wsKaźników (Z). - Targ Poznański. - Kronika miesięczna. - Z ruchu wydawniczego. - Towarzystwo Miłośników miasta- Poznania.

Nakładem Magistratu stół. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników Chrześcijańskich Tow. Akc. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.03.31 R.1 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry