ENGESTROM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

CZŁOWIEK I POETA NIEZNANYdnym uporem zabiegał o sprawy, które go bolały tak, że ten "najpopularniejszy - ongiś - Poznaniak" zasłużył sobie, a b y g o w pamięci wdzięcznych pokoleń utrwalić jako w z ó r i p r z y kła d n i e z a b r ą z o w a n e j s z t u c z n e j w i e (koś c i, l e c z w i e l koś c i ż y w e j, s z l a c h e t n o ś c i s e r c a w s p a n i a ł e j i z a s ł u g i n i e p o s p o l i t ej. Sięgnijmy do wczesnych lat kształtowania się charakteru poznańskiego barda. Ojciec "VawrzyiIca, późniejszy generał rosyjski, nie przyniósł rodzinie chluby, zmuszono go też do wyrzeczenia się wszelkich praw ojcowskich w stosunku do syna. Przed rozpoczęciem kroków rozwodowych spisano w tej sprawie formalną umowę w Petersburgu 2 sierpnia 1834 r. przed notariuszem dla spraw zagranicznych cesarstwa. Rzecz znamienna, że akt ten jest spisany po polsku(!) i parafowany przez pruskie ministerstwo spraw zagranicznych. Aktem tym wyrzekł się hr. Stanisław Engestrom syna, który też był całe życie żywym zaprzeczeniem ojca. Zawiedzione nadzieje matki Leokadii z Gajewskich i babki Róży z Chłapowskich odżyły w tym młodzieńcu, który rychło zrehabilitował się z plamy na czci rodziny, jaką było postępowanie ojca renegata i zdrajcy listopadowej rewolucji. \Viemy, że "Vawrzyniec jako siedemnastoletni maturzysta walczy w rewolucji krakowskiej 184fi r. \V roku następnym jest we \Vrocławiu, dokąd przybywa na studia. Tutaj osiemnastoletni student święci prymicje poetyckie próbami dramatycznymi i pięknym wierszem "Modlitwa":

Boże wyslucbaj nas, Boże, Bo nasze gwiazdy się śćmily, Bólem stargaly się si/y, adzie oko padnie - mogily. Niecb nas wróg - szatan nie zmoże, Ty broń nas, Boże... Boże, wyslucbaj nas, Boże, Ta noc sybirskiej zamieci, alos knutowanycb Twycb dzieci, Wicbrami ;ęczqc, w świat leci

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry