KRONIKA MIASTA POZNANIAi dyskusyj tym samem stajemy się jednolitym, uorganizowanym ciałem. Cel zadania naszego wytknięty i jawny .- cośmy powiedzieli o formie urządzenia się naszego, wystarcza - niebawim się w parlamenty - ani też tworzyć je rzeczywiście możemy - a biorąc się raczej do rzeczy niż do formy - przystępujemy do pracy. - Na dzisiaj widzim ją jasno i zdrowo - a gotując na dzień jutrzejszy - będziem stali na straży obowiązku jaki nam podyktują okoliczności - potrzeba, wola lub interes Ojczyzny naszej - których to oczekując dzisiejsze bierzem zadanie. Powtarzamy raz jeszcze - i stawiamy to jasno w naszym zasadniczym l'egnlaminie - że nieodrębnym stajemy w kraju obozem - i bez innego eelu nad pracę - bez innej zasady jak sumienie narodowe, bez innej ambicyi nad wypełnienie pożytecznego obowiązku, w zgodzie i dobrej wierze z narodowem Rządem i obozem, szeregiem - stojąe lla straży Sztandaru narodowego, jego czci i pożytku, podejmujemy pracę - a z niej przed Bogiem i krajem odpowiedzialność. Znaczenie tej wspólnej roboty naszej nie inne nad skromne redakcyi b,oszur narodowych zadanie - a lla tym tylko redakcyjnym stawiając się stanowisku - w koło publicystyczne polskie zebrani - do wspólnej budowy gmachu przeszłości narodowej, cegiełki nasze przynosim - z wiarą i przekonaniem że Bóg poczciwej błogosławi sprawie, a skromnej może pracy owoce zadowolnionym sumieniem i pożytkiem Matki Ojczyzny zapłacio ścisłej współpracy Engestroma z RZądel1l Narodowym świadczy fakt odnalezienia w jego papierach szyfru do korespondencji, używanego do porozumiewania się tajnego z Rządem w Warszawie. Obok alfabetu szyfrowanego zawiera klucz Engestr6ma sposób porozumiewania się za pomocą nic z pozoru nie znaczących listów, które można było wysyłać zwykłą pocztą. Komitet poznański zwał się w tej korespondencji k a n t o r e m, Prusy Zachodnie J u l k ą, Pol<;ka m a m ą, Galicja c i o c i ą, transport broni wek s l o w y m i n t e r e s e m, Poznańskie B a r b arą, stan sił zbrojnych - w i a d o m o ś c i a m i z b o ż o w y m i, choć pieniądze same oznaczają z b o ż e. Samo posiadanie takiego klucza i wymienienie zakonspirowanego nazwiska Engestroma (L o e v e n s t e i n) obok nazwisk L a n g i e w i c z a, Jor d a n a, Ł y s k o w s k i e g o i innych przywódców powstania świadczy, że Engestrom w hierat"chii powstańczej wysokie musiał zajmować miejsce.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry