KRONIKA MIASTA POZNANIAspraw zagranicznych jest reprezentowany przy Rządach i dworach Europejskich przez Dyplomatycznych Agentów narodowego Rządu.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Wiemy o tem, - ale niech się tu godzi zrobić uwag iż dyplomatyczni Agenci, działając podług instrukcyj Rządu narodowego, muszą się z natury rzeczy, z położenia swojego i z natury dyplomatycznych działań zamykać w tej samej tajemnicy bez mała, która Rząd Narodowy osłania.

A dla sprawy naszej, powtarzamy to, potrzeba jawności, jawności i jeszcze raz jawności! bo inaczej albo upadnie, albo Europa będzie o nas, bez nas radziła, co jest z ujmą praw narodu i wszechwładztwa jego, przy którym się utrzymać musiemy jako naród historyczny wstępujący na nowe polItyczne życie i międzynarodowe stosunki. Sądziemy, że uwagami te mi oznaczyliśmy i potrzebę tego fwntu na zewnątrz i naturę jego kampanii i rodzaj wojny, który ma prowadzić - rozumiemy także. że ta sfera działania, która jak najdzielniej poprzeć może usiłowania Rządu Narodowego, nie jest dotąd zastąpioną, i zaledwo przez indywidualne działania reprezentowaną. które niemogą mieć wyrazu zbiorowej i narodowej opinii. Przystępujemy tedy wprosL do ścisłego sformułowania postawionego tu zadania. Jesteśmy za uformowaniem p u b l i c Y s t Y c Z II e g o b i ó r a, które by się ex nunc zajęło podniesieniem sprawy naszej, jawnie w opinii publicznej, za pomop.ą wolnej Europejskiej prassy, przez publikacye hroszUl' odpowiednich każdej chwili i sytuacyj politycznej, lub fazom, które nasza sprawa w dągu tej zimy przechodzić będzie. Publicystyka ma wolne pole, może dotykać wszelkich i najdrażliwszych kwestyj, bez innej odpowiedzialności jaka się opinii publicznej należy. Słowem widzimy potrzebę wypowiedzenia tego czego Rząd Narodowy jako Rząd wypowiedzieć nie może. Widzimy potrzebę \\ y:;wiecenia tego, co już dziś wyświecić należy, a przygotowania tych prac, których ze stanowiska narodowego i państwowego na jutro potrzeba będzie. Bez polityki n a r od o w e j i w ł a s n e j niemożna być narodem. Potrzeba rzucić na tle wypadków, myśli narodowej polityki Polskiej, potrzeba ufixować w opinii puhlicznej kwestye do dyskussyj publicznej dojrzałe, potrzeba przygotować projekta do reform i przyszłej organizacyj narodu - słowem trzeba w ciągu tej zimy zbiorowemi siłami wpływać na opinią Europejską, wcielić się broszurami w korpus publicystyki Europejskiej, dostarczyć faktów i widoków dla niej i zrobić dziś to co na dziś potrzeba, a jutro to, czego na jutro potrzeba będzie. Na tem lwnczę moje uwagi, w tem przekonaniu żem oznaczył i naturę publicystycznego bióra i stosunek jego do Rządu Narodowego i sferę jego działania. -

(j8

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry