KRONIKA MIASTA POZNANIAtej linii niezmiennie nie odstQpując ani na krok od mej, mimo tego, że czuje ważność i znaczenie miasta. Jest więc polityka jego dalszym ciągiem represji i zemsty Łokietka za bunt przeciw jego władzy. Zemsta ta trwa, jak widzimy, kilkadziesiąt lat po buncie. Nie jest Poznań zre3ztą jakimś wyjątkiem w Polsce. W podobnej sytuacji znajduje się przez pewien czas Kraków za bunt wójta Alberta, otoczony konkurencyjnymi miastami o żywi ok polskilll, I\azimierzem i I\.leparzenl (Florencją) w pl'zeciwstawieniu do niemieckiego dawnego Krakowa. Handlowe jednak znaczenie miasta i fakt jego stołeczności zmuszają króla do zmiany polityki wołJl'c niego, czego niestety Poznań nie mogł się już doczekać. Dopiero czasy Ludwika \VQgierskiego i Jagiełły, nie związanych już uczuciowo w kontynuowaniu polityki piastowskiej, przynoszą zmianę na lepsze. Być może, że na brak zmiany stosunku Kazimierza \Yielkiego do Poznania wpływał fakt nieustającej opozycji miasta wobec niego. Przecież nie gdzieindziej jak w Poznaniu, a więc w atmosferze dogodnej i sprzyjającej dla tego ruchu, dochodzi w r. 133233) do podpisania konfederacji rycerstwa wielkopolskiego z Maciejem Borkowiczem, wojewodą poznailskim, na czele. Ostrze tej op')zycji hyło niewątpliwie zwrÓCone przeciw porządkowi wprowadzonpmu przez króla. Pewnym zadatkiem na możliwość zmiany stanowiska lU'óla wobec miasta było przywrÓcenie w I". 135 wójtostwa dziedzicznego powierzonego Janowi mincerzowi. Przywrócenia tego nie doczekał się nawet Kraków, pozhawiony właściwego wÓjtostwa za bunt. 3,1) Nie jest to jednak specjalne uprzywilejowanie, ale POlwostu cofnięcie skutków represji z 1312 roku. Do faworyzowania stąd droga jeszcze daleka. Na jedno jeszcze trzeba zwrócić uwagę a mianowicie na to, że w przeciwieilstwie do Krakowa z czasów buntu wójta Alherta Poznajl nie reprezentował wybitnego skupienia niemieckości.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

:I;!) Wlkp. Hr. 131B.

3,1) K. Potkański, I. c. str. 19, ostatnio na analogię losów wójtostwa poznańskiego i krakowskiego wskazał M. Niwińsld, Wó,itostwo krakowskie w wiekach średnich. Biblioteka Krakowska Nr 95, Kraków 1938, str. 46; są jednak pewne różnice: w Krakowie dokonano konfiskaty majątku, ale urząd wójta zasadniczo zachowano, w Poznaniu Łoki.etek zniósł również urząd wójta.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry