KRONIKA MIASTA POZNANIAmez. Tu leżą Kalisz i Gniezno z głównymi majątkami arcybiskupa. Nie tylko więc Poznai1, ale cała ziemia poznai}ska leży jakby poza nawiasem g'ównego nurtu życia ówczesnego. I przyczyny tego upośledzenia wyśledzić się da już w samym położeniu geogmficznym ziemi poznai}skiej w stosunku do ówczesnego pailstwa. W stosunku do ziemi kaliskiej jest poznańska o wiele słabiC'j zaludniona, jej gęstość zaludnienia odpowiada zaludnieniu lesistego Mazowsza, północnej Małopolski, ziemi cieszYlIskiej, okolic Jasła. 2s ) Jest więc ziemia poznai1ska typową ziemią kresową, na której nie czyni król żadnych poważniejszych inwestycji analogicznie do ziemi łukowskiej, wiskiej czy nawet Busi CZCl'wonej. Nie przechodzi tl;'dy zresztą żadna z najważniejszych arterii komunikacyjnych PolskFU) Poprzestaje wil,'c król na zasłonięciu siQ zamkami w Mil,'dzy)'zeczu i \Vieleniu ze strony Brandenburgii, zostawiajł.lc całą zachodnią i południową granicę PoznalIskiego bezbronną od najazdów z Lubusza i Śląska. Podobnie postąpił król na Busi i Mazowszu, gdzie nie stworzył pasów fortyfikacji, które zalllvkały resztę kraju nieprzerwaną linią warowni. Ziemia poznailska pozostaje przedpolem państwa, słabo bronionym, przedpolcm. które jest zresztą powiększane przez przyłączanie sąsiednich te)'enów \Vschowy w r. 1343, Santoku i Drzenia w r. 13(;5, powiatu wałeckiego, Drahimia i Czaplinka w r. 13(j8. 30 ) Nie można wil,'c również twierdzić, żeby było przedpole to specjalnie zaniedbywane, skoro w planach króla ma się stać nawet pomostem ku morzu poprzez Pomorze szczecii1skie. Stolica \Vielkopolski, Poznaj}, leżąc w takiej kresowej ziemi, musi oczywiście ponosić konsC'kwencje tego i to jest jedna z naturalnych pr.lyczyn zaniedbania i małego zainteresowania się Poznaniem. Oczywiście, że naturalne niedomagania wynikające z kształtu państwa i położenia geograficznego mogły być korygowane przez specjalne uprzywilejowanie miasta. Tego jednak Kazimierz Wielki, jak wiemy, nie czyni i przez cały ciąg swego panowania milczeniem swym potęguje tylko i tak już z przyczyn wyżej wymienio

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

8) T. Ladenberger, Zaludnienie Polski na początku panowania Kazimierza Wielkiego, Lwów 1930, por. mapę. 2!J) L. Koczy, Handel Poznania do połowy wieku XVI, str. 13.

30) Por. St. Nowogrodzki l. c. str. 63.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry