STANOWISKO KAZIMIERZA WIELKIEGO WOBEC POZNANIArównież w l'. 1337 zawarta zostaje ugoda z królem Janem czeskim w sprawie uspokojenia pogranicza śląsko-wielkopolskiego. Bawi wtedy w Poznaniu oprócz króla Kazimierza, krój czeski Jan z synem I\arolem, późniejszYIll cesarzem Niemiec, oraz książęta pomorscy Otto I i Barnim III. Ci ostatni zawierają w Poznaniu przymierze z Czechami przeciw \Vittelsbachowi. ]0) Prawdopodobnie dodlOdzi do skutku wtedy również przymierze Pomorza z Polską. Hównie ważna uroczystość, a przepychem może wspanialsza, odbyła siO w Poznaniu 29 września 1341 r. a mianowicie ślub samego KaziIllierza \Vielkiego z ks. Adelajdą, córką Henryka, landgmfa heskiego, oraz jej koronacja na królowę w katedrze poznailskiej.1J) 24 lutego 1343 r. Kazimierz 'Wielki podpisuje w Poznaniu przYIllierze z książętami pomorskimi Bogusławem V, Barnimem IV i \Varcisławem V, utwierdzone zaręczynami między Bogusławem a córką króla Elżbietą. ]2) Tu też odbyło się zapewne ich wesele w r. 1344. ]3) W r. 1348 (24 marca) odnawia Kazimierz \Yielki w Poznaniu układ z Barnimem 111. 14 ) Już ten przegląd wystarcza do zorientowania się w roli Poznania, o ile chodzi o politykę zagraniczną króla. Był więc Poznai1 miejscem, skąd clwtnie załatwia król sprawy brandenburskie i pomorskie. \Vypływało to z położenia naturalnego miasta. Oczywiście, że polityka ta jak i częste przebywanie króla w Poznaniu dla załatwienia innych spra\\ wielkopolskich to jeszcze nie dowód specjalnego faworyzowania miasta, gdyż ono same mogło z tych pobytów nie ciągnąć przecież żadnych korzyści poza doraźnymi. Jest to jedynie stwierdzenie przez króla ważności tego punktu, tj. Poznania, jako stolicy \Vielkopolski, gdzie załatwia się sprawy wielkopolskie oraz jako bramy na zachód i północ, gdzie najlepiej 1110Żna dojść do porozumienia z Brandenburgią i Pomorzem szczecillskim. Takie miał niewątpliwie dla króla znaczenie Poznai1.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

lU) St. Nowogrodzki, Pomorze Zachodnie a Polska w latach 13231370. Rocznik gdański IX i X. Gdańsk 1937 str. 20.

]l) Mon. Pol. Hist. V, str. 881; O. Balzer, Genealogia Piastów, str. 386. 12) St. Nowogrodzki, op. cit. str. 26.

]3) .J. Łukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach. Poznań 1838 t. II. str. 251. 14) Ibidem str. 38.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry