KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

TUW ARZYSTWO MIŁOŚNmÓ\\ MIASTA POZNANIA.

1. Dnia 10 maja rb. odbyło siQ dorocznC' \Valne Zebranie Towarzystwa, którenHl przewodniczył prezes p. wiceprezydent miasta Zygmunt Zaleski jako marszałpk. Po sprawozdaniach sekretał'za i skarbnika z całorocznej działalności Towarzystwa oraz po udzieleniu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępują.cemu Zarządowi, przystą.piono do wyboru nowych władz Towarzystwa. Przez aklamację wybrano Zarząd w składzie dotychczasowym, a więc: wiceprezydent Zaleski - prezes, radca K. Ruciński - zast. prezesa, dr \VietrzycllOwski - sekretarz, dyr.

Kuglin - skarbnik, inż. Czarnecki, dyr. dr Kaczmarczyk, radca St. Nowicki, prof. dr \Vodziczko - członkowie. ])0 Komisji Rewizyjnej weszli radca \Vł. Berkan, nacz. Chybil"1ski i Ks. Gadebusch. Do Zarządu dokooptowano poza tym nacz. dr. JabczYllskiego jako przedstawiciela I{uratorium Okr. Szk. Pozn. Skład redakcji "Kroniki miasta Poznania" nie uległ zmianie, pozostał zatem redaktorem wiceprezydent miasta Zygmunt Zaleski, sekretarzem redakcji i redaktorem odpowiedzialnym dr Bronisław \Vietrzychowski. Pod koniec Zebrania wygłosił odczyt mgr Pilichowski "O szkolnictwie miasta Poznania u schyłku XVI w.". Prelegent opierając swój referat na badaniach archiwalnych i na lekturze z zakresu oma.wianego tematu, przedstawił historię szkolnictwa poznańskiego w latach 1570-95. \Vyczerpująco omówił problem szkolnictwa elementarnego, średniego i wyższegu, wskazując na charakter wyznaniowy szkolnictwa XYI w. oraz na wynikają.cy stąd wpływ na powstanie i rozwój kolegium jezuickiego. Odczyt wywołał ożywioną dyskusjQ, w toku któl'ej dorzucono wiC'le ciekawych uwag i spostrzeżell do referatu. Do ostatniego punktu porządku obrad: "wolnych p;łosów" nikt siQ nip zgłaszał, wobec czego przewodniczący zebranie solwował. 2. \V poczet członków zapisani zostali: 29(;. d" Zdzislaw Grot; 297. dr Aleksandra Karpillska; 29R. dr Mieczysław JaIJczyński; 299. dr Janusz Staszewski - wszyscy z Poznania.

QS2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry