KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Wyrazem wreszcie handlowych zajQI', mieszkanców gl'Odu poznallskiego jest znalezienie dwóch ciężarkÓw do wag, służących do ważenia srebra. Obydwa odważniki (tabl.J,ryc.3 i 5) wykonane z żelaza powleczonego cienką blachą urązową, razem ze znalezionymi w obr/;'bie wielkiego Poznania 1) sześciu skal'bami sl'ebrnymi, wYI'ażnie świadczą, o silnie rozwiniętym handlu tym kruszcem. Dodać tu musimy,

IJ,.I".a -:40:'.;..,"-:--':::::: -:; - .::, '" ,-;.s, - '"c=

,.-:;,,

Ryc. 8. Plac katedralny. Szpila brązowa. WiellL natoże ciQżarek kuuooktapł1llryczny (tab!. I, ryc. 5) jest trzecim dotąd znanym okazem z ziem polskich. Dwa dalsze przykłady znajomości tego typu ciężarkÓw u nas pochodz1.1. z I'eresopnicy na \Vołyniu 1) oraz z Biskupina.

Z ozdobnych zaś przedmiotów na mIeJSCU wykonanych znaleziono tu m. inn. ułamek brązowego kabłączka skroniowego, częściowo spaczonego w ogniu oraz drut brązowy kabłakowato zgięty, okrągły w przekroju. Jest to może pozostałoś,' po brązowym naszyjniku witym. Do rzadkich rÓwnież zabytków należy połowa dużego talprza drewnianego, podobnego typu do znalezionego w Gnieźnie. (Por. Rostrzewski, Dawna Sztuka t. 1. ryc.23). \Vreszcie wspomnieć należy o znalezieniu dwÓch zWQglonych dużych naczY!l II ścianach wyplpdonych z słomy i wikliny, służąC} ch do przechowywania ział'na, podobnych do używanych w \Vielkopolsce południowej (w powiatach llad Baryczą) 4) do nip dawna przez lud t. zw. kłód a na Busi południowej 15) t. zw. sołomianyk. \V jednym z tych zbiomikÓw (ryc. \J) znaleziono zwęglone ziarna gl'Ochu.

1) Kostrzewski Józef, Poznań w czasach przedhistorycznych. KRi-:ga Pamiątkowa m. Poznania, Poznań 1929. str'. 24.

13) JakimowicI. Homan, SzlaIdem kijowRkiej wyprawy Bolesława Chrobrego. Rocznik Wołyński, t. III, str. 74, tab\. VIlJ, ryc. 4.

14) Według uprze.ime.i informacji p. prof. .Józefa Kostrzewsldego.

15) Fischer Adam, Rusini, Lwów 1928, str. 29.

!2.;8

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry