ZAPISKIinaczej wytłumaczyć użyteczność dwóch kwadratowych w przekroju sztab rogowych. znalezionych w miejscowości Menslin II) w pow. Greisfwald. Drogą handlu dustały siQ tu takie przedmioty, jak dzwoneczek brązowy, (tabU,ryc.Ii)10) będący szóstym dopiero okazem z terenu Wielkopolski a świadczący o naszych stosunkach handlowych z Bałtami. ułamek pjerścionka szklanego wschodniego pochodzenia, dalej oZlIolme okucie pasa z brązu pokrytego emalią (tabU, ryc. 2) mające odpowiedniki - o ile chodzi o kształt - z terenu dzisiejszych

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Ryc. 7. Poznań. Plac katedralny. Część ostrogi żelaznej w dwóch rzutach. Wielko nato

Węgier (Hal1lpeO. \\'reszcie tą drogą dostała się tu przypuszczalnie ostroga (ryc. 7), podobnego typu do ostróg znalezionych na \Vęgrzech w miejscowości Bodrej-Ves,l1) datowanych przez Hampla na koniec w. XI. Okaz nasz pochodzący przypuszczalnie raczej z XII W. datuje doskonale na ten czas drugą poznailską warstwę wczesnodziejową. Do importów zaliczyć również trzeba - jak się zdajezdobioną szpiIQ brązową (ryc. 8\.

9) Staatliches Museum fUr Vor- und Friihgeschichte w Berlinie, nr kat. Ic 28 46 f. 10) Dzwoneczki te szeroko rozpowszechnione w tym czasie w Europie zdobiły strój niewiast a niekiedy i mężczyzn, a nawet używano ich czasem jako zakończenie stuły, zamiast frendzli. Por. Eliasz Walery, Ubiory w Polsce i u sąsiadów, Kral,ów 1879, t. I, str. 8.

11) Hampel, Alterthiimer des friihen MiUelalters in Ungarn. Braunschweig 1905, t. I, str. 261, ryc. 630.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry