ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

\Varty, wzniesionego nad poziom rzeki) położonego ostrowu przed zbyt groźnymi skutkami następnych wylewów \V art y . Ta największa praca niwelacyjna dokonana w jednym czasie na terenie dzisiejszego placu katedralnego przy pomocy licznych rąk roboczych była niewątpliwie dużym, jak na owe czasy, przedsięwzięciem. \Vykonanie jej nie dziwi nas zupełnie, howiem umiejętności naszych przodków w dziedzinie wielkich robót ziemnych poświadczają jeszcze do dziś zachowane wysokie wały ziemne grodzisk wczesnodziejowych. \Vyrównanie terenu musiało być dokonane w stosunkowo niedługim odstępie czasu, gdyż między szczątkami domostw, wzniesionych na nowej nawierzchni, znalazły się jeszcze nieliczne ułamki naczyil rQcznie lepionych i tylko w górnej części obtaczanych. Po podniesieniu poziomu zarzucono da.wny wał kamienny i według wszelkiego prawdopodobieństwa gród na ostrowie powiększono, gdyż na całej długości badanego terenu nip natrafiono nigdzie na ślady wału obronnego, a wszQdzie napotykano na resztki zabudowań. Od tego czasu (koniec XI w.) aż do końca XIJ w. trzy razy kolejno pożar strawił znajdujące się tu domostwa.

Niewiele też pozostało po nich śladów, przeważnie w postaci palenisk, oraz fragmentarycznie zachowanych dOlnych części budynków drewnianych i kamiennych. Paleniska zbudowane były z kamieni polnych w krąg układanych, wylepianych gliną. Jedno z nich (ryc. 4), datujące się z XIJ wieku skonstruowane byłoc3 : ,;:'4 '. > .... ',1 I c /" '" . - , ...... "' ,.

.

".

{:

13\ " .t< "\ . < :, ..:., r\". \.... ;,.,,',.; , ;. 1)'. . ,-.''x, : 'I' < . -"; ....... y,' !ł, '" .... o}, "'-,,'1: ,>., r". -'1':',

Ryc. 4. Poznań, Plac katedralny. Palenisko kamienne z XII w.

z mniejszych kamieni obłożonych większynJi. 00 najlepiej zachowanych pozostałości po budynkach zaliczyć wypada w części tylko

22J)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry