1UO, 119, 167, 191, 223, 247.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

275, V 103, 208, 302. 41Q.

Sikorski, pri!mjer w Poznaniu I 81 Sokolnicka, Zo,fja V 101 Rtudja akademickie w P. V 388 Sr6dka, ogroblenie I 33 Święcicki Heljodor I 215 Targi Poznańskie I 35, 61, II 151 Uposaienie urzędników III 14 l!roczystoścI Bolesławowskie I1l 187 IJrzędniey komunalni III 14 Ustawa: o gminie miejskiej II 207, 246, IV 12 - o rozbudowie mmst I 241, II 14, 37 UstIÓ miejski II 207, 246, IV 12 Walka z żebractwem IV 60, 81 Warta., zl1aezenie dla P. I 116, 133 Wielki Poznań I 205, III 1 Wodociągi, rozbudowa I 190 Wsk3.źniki droiyżnia.ne T 5"6 W}dział Zdrowia Publiczno IV 240 Wyst.awa: ogrodnicza IV 217 - Związku Miast III 123 Wystawy poznańsIde IV 197 Zaludnienie P. w przyszłości IV 116 Zasłużonyc,h groby I 135

Uro" ie publiczne IV 240 Zjazd historyków lIT 271 - pośw. ogródkom działkowym V 300 Znnczenie gospodarcze P. V 102 ZniesIenie fortyfikaąrj I 34 Zwi<!zek 1Iliast III 123 Żebr:utwo IV 00, 84 Notatki I 88, 128, 144, 100, 208, 224, 248, -- II 124, 160, 200, 228.

252, -- III 68, 128, 196, 276, IV 168, 248 279, - V 108, 417 Towarzystwo Miłośników Miast!! Poznania I 17, 31,63, 87, 128 144, 204 224, 246, - II 21.

48, 64, 83, 124, 160, 200, - III 24, 68, 87, 160, 100, 216, 244, 276, - IV - 24, 64. 84.

276, V 41'6 Z ruchu wydawniczego I 37, 62., 86.

127, 158, 201. 271, 244, - II 21, 41, 63, 82, 123, 159, 199, 251, - III 21, 43, 67, 86, 127.

149, 194. 216, 244, 273, - IV 23, 43, 62, 83, 119, 168, 19L 223, 247, 215. - V 104. 209.

3O:. 410

Recenzjeważniejsze wzmianki.

BtKierska, Elżbieta: Edward hr. Raczyilsld i Bibljoteka Raezynskicb I ,17 Herkan, Władysław: ZycioryB własny I 221 Białkowski, Leon: Szkice z życia Wielkopolski w 17. w. III 150 Biuletyn zagraniczny III. Targu Pozn. I 86 Hro8B, Kazimierz: Przycynki do działalności 8'Połeezno-Iekarskiej Karola Marcinkowskiego I 202 Karol Marcinkowski jako lekarz I 203 Deutsohe Wissenschaftliehe Zeitschrirt fiir Polen IV 62, V 106. -111

Kaczma.rezyk Kazimierz: Akta rad:.deckie poznańskie III 149 Kaletka" Adam II.: p'oznań a Henryk Walezjusz III 152 KronthaJ AIthur.: lIr. Karol Mar,oinkow:>ki III 241 Książka adresowa stoł. miasta Poznania I 62 Laubel't, Manfred: tudicn zur Geschichte der Provinz Po sen V 411 Parrniętuik jubileuszowy Towarz)"stwa Przemysłowego w Poznaniu I 201 Rutkowski, Jan: Zagadnienie reformy rolnej w Polsce 18 wieku _ lIT 133 .$I1IDOIJ7,.ąO MiPjski" III 158 Land III 157 Wicherkiewie7,owa, Marja: Obrazki z pueszl.ośei Poznania II 2M - Rynek poznańsJci i jeg'o pa.. trycjat . lIT 155 .,Wielkopolska w przeszłości" nr 273 Wojciechowska, Marja: Z dziejów ksiażki w Pozna.niu w 16 w. V 413

WOJtkowski, Andrzej: Karot Libelt jako wychowawca V 104 Zaleski, Zygmunt: Rzetnia Miejska i Tarowica Zwierzęca w Poznaniu III 156 Zniór Statutów Miejskich IV 247 -. . Nazwy ulic w PO'znaniu V 104 W olny Cech Krawiecki w Poznaniu V 303

SPIS AUTOROW.

(Liczby oznaczają roczniki).

lIederski, Anton n. - Białko.wski, dr. Leon, l. - Błaszezak. Alfom!. U. - Brass, Dr. Kazimierz, 11, IV. - Chybiński, Aleks811der, I, II, III, IV. - Czasz, dr. Stanida.w, I, II, III, IV. - Dąbrowsld, Kazimierz, II. - Drozdo.

wic z, Augustyn, l, II. - Gładysz" ks. Bronisław, III. -- Głowacki, dr. Zy. munt, I. - GroNI, Paweł, V. - Gumowski, dr. Marja.'l, I, IV, V. - Hozakow3ki, ks. dr. Władysław, I, III. - Kaczmarczyk, dr. Kazimierz, I, ll. - Kaletka, Adam H., III. - Kantak, ks. dr. Kamil,. fi, IV, V. - Kirkin, Stanisław, I. - Koehlerówna, Aniela, III. - Kotowicz, Antoni, I. - Kulty!!, Władysław, V. - Luczak6wna, Helena, V. - Lukomski, ks. biskup Sta.

nisbw, III. - Opieński, dyr. He-nryk, I. - Pajzde1rski. dr. Nikodem, l. .Prawdzio, HI. - Ra-TIkowJki ks. Le.on, II. - Rataj31d, Cyryl, III, IV. - Ruciński, Kazimierz, I. - Szarot:\" Marcem, V. - Szulc, dr. Tadeusz, TV. - Ślat;ki, Bole!iław, n. - Swieżaw5ka, Marja, II. - Tyc, dr. Teodor, II, IV. - Tycówna, M'arja, IV. - Woj-tkowki. dr. Andrzf'], I. n. III. IY. Y. -.- Znleliki. ZYg'Jmmt I, II, III. IV. V.

Odhjto 'W Drokam.i Ro<botciihw Chrześ>Cijańskich Tow. Akc. w }Jtl'l.naniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry