ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

jego znajdowała się 30 cm pOlllzeJ poziomu wspomnianych wyżej konstrukcji drewnianych. \Vał ten (ryc. 3) zbudowany był z warstw większych i mniejszych głazów polnych, przedzielonych warstwami Zif'llli. \V obrębie tych warstw kamienie były łączone - jak można wnosić z gdzieniegdzie zachowanych śladów - przy flIIllIIICY gliny. I(amienny wał obronny (?) 5,(iO m szeroki pochodzi z przełomu wieku X i Xl. Nie posiada on - jak dotąd - żadnej współczesnej analogii z terenów Polski i jest pierwszym u nas swiadectwpm zużycia kamieni do budowy o ile nie całego wału obronnego, to przynajmniej jego podstawy. Nie znamy t9g0 typu wałów grodowych ani w Gnieźnie ani też w Santoku nad \Vartą,; zarówno w tych ważniejszych,") jak i mniej ważnych

;t \.:

". ..

''ł ,.I/ ".f ...,.

;,;I.

, .':.ł.: "'.

. .::, . .,,.' 'tf' '. "';:- -,c "1 ,,'" -;;.:;;";,,.- '-.' . -:. ',' .. l' '- '::::0<. rI '..,.., , , ;;.;;, . ."'" .

. ,', .. '- , ': . " . ,,:,.' -<i ;'ór,' ' J.. ,.'(' ", .. .. ':'II"" t.,...,:" '" ;,i ł, "':."' :'. ::." t, , , , " "'-.;..... -k.: .t, "' ,';': ) .St:":c .' ,_ ... , . . . r 'A.J' łJ ..;\ J to "';' .... - . ł: r # <'ri ,"" - . !r"''', .łt.

'i' r \' "jI:i$ "; , '''1'';,' .....:..,j;. J::J; < . , )l.... ,., , ł..r, .;?:.,....

"' "J

. ;"

't

. \" '\\' " -,..;, ',."

" , 1ft

.....

.... ,.,. ..... .. -. '.

.,...

" ..

Ryc. 3. Poznań, Plac katedralny. Widok wału kamiennego od strony wschodniej

;,) Kostrz6wski Józef, Gniezno pogańskie i wczesno-historyczne.

Dawna Sztuka, r. I, z. 1. Tam również modyfikacja datowania H-giej warstwy santockiej [, wałem drewnianym o podobnej do gnieźnieńskiego konstrukcji na drugą połowę w. Xfl27

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry