ZAPISKIców - Piastów. Tutaj od połowy X w. znajdowała się siedziba pierwszego biskupstwa w Polsce, z którym to faktem wiążą niektórzy nasi historycy (np. K. Tymieniecki) - wbrew opinii Oswalda Balzera 2) - stołeczny charaktpr Poznania już w okresie rządów Mieszka L Jakkolwiek różne są opinie historyków o stołecznym charakterze Poznania, to niewątpliwie wszyscy zgodni są w twierdzeniu, że miejsce, gdzie spoczęły doczesne szczątki organizatorów naszego państwa, szczególną roI Q odgrywać musiało w jego dzieja.ch. Kierując się tymi przesłankami, szukając ich uzasadnienia i potwierdzenia, ponad to pragnąc uzyskać nowe dane do zagadnienia pochodzenia pierwszych Piastów 3 ) postanowił Instytut Prehistoryczny Uniw. Pozn. - zachęcony ciekawymi wynikanli odkryć w Gnieźnie - przeprowadzić na terenie najstarszef; o Poznania próbne prace wykopaliskowe. Uskutecznienie tego przedsięwzięcia było możliwe dzięki finansowemu poparciu Zarządu Stołecznego Miasta Poznania, który prócz przyznania specjalnej subwencji zgodził się część funduszów, przekazanych mu z Wojewódzkiego Biura Funduszu Pracy w Poznaniu, zużyć na roboty wykopaliskowe. Prace, o których będzie niżej mowa, są pierwszym etapem naszych badań poszukiwawczych, stąd też obraz, jaki na podstawie ich uzyskaliśmy, w większości wypadków będzie musiał znaleść całą swą plastykę dopiero w przyszłych poszukiwaniach, dokonanych na odcinku znacznie większym, umożliwiającym nam śledzenie nie tylko części - jak obecnie - ale zarysów całych budynków oraz rozplanowania samego grodu 7. jego konstrukcjami obronnymi. Mimo to jednak

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

2) Balzer Oswald, Stolice Polski. Lwów 1916. Według Balzera pierwszą stolicą Polski do r. 1039 było Gniezno, a od tej daty Kraków. Nie wspominamy tu zupełnie o trudnej do przyjęcia hipotezie St. Zakrzewskiego, jakoby Kraków od samego zarania naszych dziejów był stolicą Państwa polskiego. Por. również pracę Z. Zaleskiego, Poznań za czasów Pierwszej Rzeczypospolitej, Księga Pam. Miasta Poznania. Poznań 1929, str. 51 i n. 3) Bogatą literaturę odnośnie pochodzenia Piastów i stosunków polsko-skandynawskich zestawił ostatnio Koczy L., Scandinavian things in polis ch literature. Odb. z Baltic an Scandinavian countries, t. III, nr III, 1937 r. Por. również Hensla, Dwa ciekawe zabytki z grodu piastowskiego w Gnieźnie. Z otchłani wieków, r. XIII, z. 5-6.

8*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry