ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

"Salon 35" jest najmłodszą placówką ruchu plastycznego na ziemiach zachodnich, służący włącznie przejawom sztuki modernistycznej. Założony został, jak już sallla nazwa wskazuje, w W35 r. (listopad), z inicjatywy dr-a med. A. Konopiilskiego, przy współudziale artysty malarza \\'acława Taranczewskiego, który też objął kiprownictwo artystycznp. Później wstępuje jako współwłaściciel mec. dr GidYllski. \V roku 193(i salon (mieszczący siQ przy placu \Volności 4) oddany został do dyspozycji sekcji malarskiej Towarzystwa '''spółpracy Kulturalnej. Niezależnie zawiązuje się "Tow. Przyjaciół Salonu 35", liczące obecnie około 100 członków.

Prządzono dotąd 20 wystaw następujących artystów, wzgl.

grup: Józefa Czapskipgo, Stanisława SzczepaJ1skiego i Adama Hanytkif'wicza w r. 19:5; Tytusa Czyżewskiego, I(arola Adolfa Larischa, Leona Dołżyckiego, "Zwornika" - Kraków. Jana Spychalskiego, rysunków i akwarel, Zawodowego Związku Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu, \Vacława Taranczewskiego w r. L931i; Jerzego Wolffa. Józefa Krzyżallskiego, ZłJigniewa Pronaszki - Henryka Gotliba - Tadeusza Potworowskiego, Łucji Oźminowej, rysunków i prac ręcznych młodzieży gimnazjalnej Poznania, Jana Jerzego 'Vronieckiego, Zawodowego Związku Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu, Emila Krchy i pośmiertną Zygmunta Waliszpwskiego w r. 1937. StYCZPll 193 r. przyniósł wystawą grupy ,.K p" (tak zwanych Rapistów). Poza wystawami odbył się w "Salonie 35" cykl odczytów (NowaczYliski, Czyżewski, Jan Ulatowski, Troczyńskf i i.) z dziedziny literatury i sztuk plastycznych nowej myśli i kierunków. \V pochodzie propagowania "moderny" na niezbyt urodzajnym gruncie naszym ma instytucja ta niewątpliwe i rzetelne zasługi.

Chociażby wspomnieć musimy o Stowarzyszeniu Harcerzy Artystów Plastyków (zał. 1934 r.), zadaniem którego jest, aby prace ich dotarły do jaknajszerszych sfer społeczellstwa, budząc żywy odźwięk i zainteresowanie dla sprawy poLskiej sztuki. Tak więc grono artystów-plastyków harcerzy postanowiło ruszyć z objazdem wystawy swych prac po wszystkich większych miastach Wielkopolski, Pomorza i Śląska. Doceniając wielkie znaczenie propagandowe takiej wystawy i pragnąc dać jak najszerszy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry