I 237 IV 45, (\5 II 49 IV 258 V 309 114 V 96 V96 III 33 83,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

MoniuSlko }foraczewaki, Jędrzej Most Chwaliszewski Muczkowski, Józef Naukowe towarzystwa Neofici Niestachów Nyencbow Opieka nad' ub()giIni IV 7 Oeady podmiejskie II 1, 29, V 96 Pałac Działyńskioh III 3G Panna Marja, kościół TV 121 Pęcław V 96 Piątkowo V 96 Fietrowo V 96 Piarze poznańscy 19 w. III 217 Pochwała Kazimierza Raczyńskieo III 11; Podmiejslnc oEady II 1, 29, V !J6 P()ezje Adama MicIciewicza IV 169 P(.mnik Czarnkowskiego I 173, 239 - Bolesława Chr. Mieszka I.

III 45.

Powstanie r. 1830/31 1 21 - 16 12 Prawo porządkowe 1462 r. I <;4, 68 Przecliębio'l"cy menniczni IV 172, 193. 232, 255, V 47, 190, 283 Przyjęcie wojsk 1814 r. V 69 Raczyński, Kazimierz III 11'7 Rada mi'3j,skl1 a Marcinkowski I 129 Rataje II l, 29, V 96 Rezultaty rządów niemieckich I 209 Rękopisy franciszkańskie IV 56 Rok: 1830/81 I 21 - 1843 I 178 - 1846 I 2 Rola P. w życiu narodu III 130 Rybacy: cech II 241 Rządy niemieckie l 209 SaII'biewski, Maciej III 80 Sąd komisarski 6 miast I 41 Scxaniecka, Emilja I 207 8oła.oz V 96 Spółdzielnoć V 202 Spytków: V 96 8tarołęka. V 96

Staszic, Stanisław tV 2$ Statut z r. 1462 I 54, 68 Strzeleckie bractwo I 112 Sztuka: Malarze 15 w. II 85 Pomnik Bolesława i Mi.aszk!L III 45 Pomnik CzarnkoW'skiego i 173, 2-39 2.yde a.rtystyczne 16 ",i{'ku IV 101 SLydłów V 00 Sroda poznańska. V 213 Śródka: krawcy V 15; nazwa V 213 Targi zbożowe [ 65, 107 Teologiczne liceum I 223, III 245 Towarzystwa naukowe V 309 Towarzystwo Patryjotyczne I 145, 161 Trojański, Kajetan IV 23i "Tryumf Poznański" 11 118, 139.

IV 79 Ubodzy Ul 33. 83, IV 1 Umółtowo V 96 Walezjusz Henryk III 89 Walka o języ,k polski IV 131, 1.78 "Wetera,n Poznański" Ul 23,1) Wierzbice V 96 Wieś Boguty V 96 Wiida V 96 Winiary II 1, 29, V 96 Wojsko polskie 1814 r. V 69 Wsie miejski.e V 96 Wyd.awnictwa: "Korespondent Poznański" III 197 Pochwała K. Ra.czyńskiego 1lI 117 Poezja. Ad. Mick[ewicZ& IV 23; ,,'rryumf P.oznański" II 118.

139, IV 79 "Weteran POZIJański" III 235 Zachód, hamdel z 'Zachodem V 340 Zeg-rze II 1, 29, V 9{) Zw.iązek Kosynierów: I 145, 161 Życie: artystyczne 16 w. IV 101 - narodowe III 13(J Żydzi, neofici I 14

1. Artykuły.

Akademickie studja w P. V 388 Bibljorafja: pu!blikace niemieckie III 181 Bolesław Chwbry III 9, 187 Brak mieszkail IV 37 BudJo'WIlictwo podziemne II 147 Dmo,wski, Roman V 400 Drozdowicz, Augu:>tyn III 268, 2,69 Drożyzna I 56 Dzia.łkowe ogródIu V 300 Estetyka reklamy I 150 Finanse miejskił' V 377 Fortyfikacje I 34 Frankewicz, Ludwik II 61 Gazownicze kursy II 24 Gimnazjum Sw. Jana Kail1tego I 217 V 302 Głosy o "Kronice" [ 246 Gminy podmiejskie 1 205, III 1 Go&podareze znaczenie P. V 102 Gr.nice P. In 1 Groby Zasłużonych I 135 Historycy, zj:Lzd III 271 Katarzynki V 297 KOf'zty utrzymania l 56 Kościół Katarzynek V 297 Kursy gazownicze II 24 Litemcka nagroda V 400 Łazienki rzeczne Ul 184 Marcinkow8ki, Karol I 135 Miasta: rozbudow{l I 241, II 14, 37 ustrój n 207, 246, IV 12 Mit!3z.kania IV 37 Il{)wa żałobna na pOłgrzebie Bp.

DTO'zdowicza III 268 aoda literacka V 400 Naramowice I 79 }\ekrolow.: Śp. Drozdowicz, Augustyn III 26ą 269 Frankiewicz, Ludwik n 61 Przybyszewski, Stanisław V 408 V 101 I 215 V 299 Katarzynek V 297

Sokol'rlicka, Zo,fja Święcie kI, Heljod{}r 'ryc,. Teodor OdJJ{Jwienie kościołabie:tą.cy. Odmaka 56 p. pieclhoty Ił 155 Og-rohlpułe Śródki I 33 Ob'rorlmcza '''Y'f'tawa IV 2.17 Og-ró dki dviałkowe V 300 Okn.l wystawowe li 196 P. K U. w Poznaniu V 207 Plac WolnOlki, przeistoczenie I 124 Podmiejf>kie gminy I 205, 1lI 1 Pumnik: Bolesława ChrobregO' III 9 _ 15 pułku ułanów V 403 P07.l1ail w przypowieści II 19j Frace miejs:"ie w r. 19'27 IV 27() Premjowanie okoiCJl wystawowyclh II 196 Prezydent Rzplitej w P. II 120 Fro.ie{t usta"'-r o gminie miejskiej n 207, 246 Prz,eistoczenie pl. WolnO'Ści I 124 Przejęcie Ndramowic I 79 Prz)"byszewski, Stanisław V 408 ł'rzypowiBści poznail1,kie II 195 PrzVEzloM, p{)znania IV 116 PUhliklt<;je niemieckie III 181 Fułk: 55 piechoty II 155 _ 15 ułanów V 403 Rrjopy forteczne I 34 Reg-jonalizm polski IV 220 f;eklama I 150 Rozbudowa miast I 241, II 14, :r.1 _ wdociągów ] 190 Rozerwanie Wielkopolski n 221 ROZ1p(.rządzerue o uposażeniu uru,:dników komunalnych nI 14 R{)zzerzellie g'T'dnic P. I 205, III 1 Rozwó,i P.: pod rządami polskiemi II 2,01 __ w {)Sltatniem stuleciu IV 85 R?ądy polskie w P. II 2,01 Rzeka Warta I 116, 133

2. Przyczynki perjodyczne.

Errata IV 94 Kronika ważniejszyoh wydarzeil I 16, 36, 61, 85, 125, 142, 157, 200, 220, 224, II 47, 62, 80, 12.2, 199, 227, 250, ITI 20, 43, 67, 85, 127, .148, 194, 215, 244, 219, IV 23, 43,. 62, 83,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry