ZAPISKIpostanowił bowiem pozostawić jako pamiątkQ pobytu swego w Wielkopolsce, którą tak ukochał widząc ją upośledzoną, fundację mającą na celu pielęgnowanie kultury polskiej. 'V tej myśli darował 100.000 marek, z których odsetki po dziś dzień służą na zakup przeznaczonych do rozlosowania obrazów. Tak więc m06-łO Towarzystwo przeprowadzać rok rocznie losowanie kilkudzie3ięciu wartościowych obrazów, grafik, rzeźb i cemmiki artystów całej Polski między członków swoich. Praktyczne te korzyści, wpływające bezsprzecznie na wyrobienie prawdziwego zmysłu estetycznego i ukochania kultury rodzimej, spowodowały społeczellstwo wielkopolskie do licznego zapisywania się na członków, a Hwiat artystyczny całej Polski do gorliwego zajęcia siQ wystawami Towarzystwa, dbającego o rzeczywiste interesy artystów polskich. Na przeszkodzie godnego reprezentowania przybytku Sztuki Polskiej stanął dotychczasowy salon przy ulicy Bismarka (obecnie I{antaka), szczupły, ciemny i nie odpowiadający nowoczesnym wymaganiom. To też Towarzystwo zajQło się gorliwie zehmniem funduszu, umożliwiającego stworzenie salonu sztuki, więcej odpowiadającego wymaganiom artystycznym, a będącego zarazem śrocowiskieIIl bwarzyskim. \V tym kierunku naj usilniej zabiegał nie3tmdzony prezes hr. Bnillski. Agitowanie wśród magnatów i ziemian, werbowanie licznych członków, urządzanie imprez dochodowych (bale) i t. p. oto praca hr. Bnillskiego w celu przysporzenia funduszy na ten cel. A właśnie przebudowywano "Dom Przemysłowy" przy placu \Yilhelmowskim (obecnie \Volności) nr 18. Tutaj też wybudowano w ogrodzie obecny lokal; dla tego w ogrodzie, ponieważ pruska policja budowlana nie pozwalała stawiać gmachów służących kulturze polskiej przy ulicach lub placach, buduwano więc w podwórzach jogrodach. 1",) Zebrane sumy nie starczyły na pokrycie kosztów budowy, dopiero uzyskana za pomocą weksla 18) pożyczka 30 tysięcy marek

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

17) Np. Teatr Polski, lub Muzeum Mielżyńskich.

18) Żyrowanego przez Olgierda ks. Czartoryskiego, Władysława Kościelskiego z Miłosławia, Adama ks. Czartoryskiego i hr. Kwileckiego z Dobrojewa. o o . oo '"' et> o ::: c.. 00 ;>;"C; ..:--" ;::: en ;>;". O u ::t et! .c-:: c.. ,",.Z N (t) O Q:; ;.

N 8. Lo ;; :s -1;>;"00 . .:::1 '" .. y UJ ;-f:o _ _. i= '''-': E;- = .... '" o ::J. :>;' .... 1:0 1-:3 'Q2:.

3.g.' ;-" et> :s::' 8.,:-".::j to. cici8 5'- 1:0"0: ::t;" P"" ........ oó..E;-t'"'en :::= . N Q:s::2" -. .... ;>;" -. :>;' _. g,g..", t:! et! JD.

3g a' ;_. ...:-'. =:r' ;;; c..,-,c.. et> .." i= ;" f:::::t>:> et> . ..,. .

. ......... 1:0" - OD f;" :s:: . O:> :::;..,.

et> _. C> ::::'" - en et> ....« C> c.. ?'.?'

,;:o

'" '" N' c.. ('I) .... '" ;>;" '"

rI I I.

ł' .

i r

<;.. i.

I' .

i $. ""'... ł. .........

1JI\r 'i, ( t

. " ..

,t ł

't -

:i- ...

;.,.::'

I .....

..... .' .ll;'.

",", "/ , ,J,t!#" .!: .

. ,'" ..-ł-,; . c..

..

..,. .

,*

'. '.. ł". }J

'lo

!i..... "I ....,..

,.( . {'! , :-111(' .\U

,',1'.

.ł .

.r .1 . (.i):u.4t.!. ' '. ....... t .. < '0 l' ...;:4 f t'.. .. .. ,::1- ł .

..

,.i?

..f " 4\ \...

. .

-l

.,.;:-: "\ J .". .

, Ul' - ...

\I

"I,,. '.. Ił.

'lo" '.i(oM

.

i.

'i , '" J:.

"1.,'

..;

:J.. "

..

;i "" j'..-P , III .j,'"l(

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry