ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

gnieźnieJlsko-poznallskiego zdaje sąd ten OpUlJę w !'prawach renowacji i upi«;>kszenia kościołów wielkopolskich. Liczba członków w roku UH1 wynosiła przeszło (i00. Premię stanowiła plakiC'ta \Vładysława Marcinkowskiego, przedstawiająca portret ks. patrona \Vawrzyniaka. Towarzystwo zajęło siQ także sprawą grobowca ś. p. ks. Wawrzyniaka w Ylogilnie. Bozlosowano mi«;>dzy członków około :o obrazów. Pod przewodnictwem członków zarządu zwiedzało wystawę kilkanaście towarzystw, płacąc po 10 fen. wstępnego. W tym roku Towarzystwo upiększyło swe sale i urządziło czytelnię, w któI'ej wyłożono szereg pism plastyce poświ«;>conych, j. np. "Krakowski Miesiecznik Artystyczny", "The Studio", "L'art et les artistes", "Die Kunst", "Architekt" i i.

Hok 1912 przynosi sześć wystaw w kolejności: Fałata, \Vojciecha Kossaka, Gwozdeckiego z Paryża, Kulczyckiej, artystów wielkopolskIch Arendtówny, BlTniarskiego, Puławskiego, \Vitaszaka, L. i J. I{usztelanównych i prac konkursowych na telegram T. C. L. w Poznaniu. Druga H) zawierała prace zakopiallskiego pejzażysty Stanisława Gałka i widoki Tatr Stanisława Podgórskiego z Krakowa, prace Zofii Stankiewiczówny ('Varszawa), poznaliskich artystów: \Viktora Gosienieckiego, JÓzefa GraczYIlskiego, Emilii Liszkowskiej, :\'lajewskiew, lVI arii Niedzielskiej, Zofii Si eniawskiej, Michała Wywiórskiego, Stanisława Witaszaka, projekty architektoniczne Hogera Sławskiego oraz Kazimierza Platowskiego. Następny pokaz ohejmował sztukQ litewsko-krakowską z obrazami Adama Varnas-Hikkersa, Skoczylasa, Zawadziilskiego, Krasnowolskiego, Kulczyckiej, Podgól'"kiego, \Vierusz-Kowalskiego.

Czwartą wystawę obesłali artyści krakowsko-lwowscy, a piątą tworzy kolekcja Buyki i Ż'lboklickieo z Paryża, oraz artystów miejscowych. Fotog"l'afika Pl'eibisza stanowi szÓstą i ostanią w tej serii wysta\\ę T. P. z. P. Poza tym n-;iłowaniem IJl'z"dstawipnia całej ówczesnej plast.lrki polskiej oglo.,;iło Towarzystwo dwa konkursy: na telegramy dla T. C. L., z udziałem p:Qrdziesięciu artystów (nagroda Wiktor Gosienieckj) i na plakat "PI'zewodnika Katolickiego". Wyrobiło

H) Luty-marzec wydano katalog - druk Braci Winiewiczów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry