KRON£KA MIASTA POZNANIAktórzy postanowili swe dzieła wystawiać razem, a przed tym je nawzajem bez miłosierdzia krytykować, aby wszystkie stały na wysokim poziomie. Reszta tkwiła w duszach -iych artystów i zna': lazła wyraz w ich zbiorO\vej działalności. "Sztuka" krakowska jest najstarszym na ziemiach polskich towarzystwem artystów i najbardziej zasłużonym dla rozwoju sztuki i jej propagandy zagranicą. Podobny program ideowy miało I'Ównież Stowarzyszenie Artystów, z tą jednak różnicą, że tutaj - w Pmmaniu - musiało ono stać nJ1 straży interesów narodowych i uczyć społeczellstwa. odgrodzone od reszty Polski dwoma kordonami. Stowarzyszenie starało siQ osięgnąć wyszkolenie publiczności wielkopolskiej szeregiem wystaw oraz własnymi wydawnictwami literackimi ("Albumy Stowarzyszenia Artystów"), których w odstępach rocznych ukazały się cztery. Tak pracowało przed wojną Stowarzyszenie - poznallskie, nie ogłaszając szumnych wyznań wiary, lecz działając wyłącznie przykładem - wystawami, których poziom artystyczny narzucał się OCZOll1 i zaznaczał zaciąganiem w "we szeregi wszystkich wielkopolskich jednostek twórczych. Trzydzieści omal lat istnienia, jakie posiada za sobą grupa, jest dostatecznym tytułem do tego, by stwierdzić ciekawe zjawisko trwałości jeJ istnienia. Z uczuciem poniekąd radosnym podkreślić należy okoliczność tego żywota (pozwolę sobie patrzeć z przestrzeni czasu), choćby ze względu na powszechnie obserwowany symptom czasu, a to częste rozpadanie się zrzeszeil i grup, doraźnie, czy celowo powstałych. 4) \V zbiorowisku zasłużonych nazwisk, urobionych własną i za życia nie zawsze uznaną twórczością" znaleźć można na chwałę Stow.: ś. p. ś. p. Franciszka Flauma, rzeźbiarza; malarzy: Franciszka Zygarta, Władysława Zamiara, Paulina Gardzielew:,;kiego, Marię Kremer, Mariana Puffkego, Michała Wywiórskiego, Fr. Pilczka, Antoniego Fiedlera, Bronisława Śniegockiego, Leona Gendzier

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

4) W latach od 1920 r. po dzień dzisiejszy mieliśmy w Poznaniu następujące ugrupowania artystów: "Bunt", "Świt", "Ogniwo", Wielkopolski Związek Artystów Plastyków, "Twór" i "Plastyka". Istnie,je tylko ostatnia, promieniując szeroką działalnością artystyczną w obecnej reprezentacji wielkopolskich sztuk plastycznych.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry