ZAPISKIspołeczellstwa polskiego przez przemoc pruską. \V roku 1909 zapełniono lukę, powołano do życia samorzutnie placówkę zrzeszającą ówczesną \Vielkopolskę malarską, z celenl skromnym, a mianowicie dążeniem do scentralizowania myśli malarskiej w jedno ognisko. Poznall nigdy nie był hb;torycznie środowiskiem zbyt ożywionego ruchu malarskiego. Świat zgrupowany wokół ówczesnego Stowarzyszenia Artystów stanowił ogólną mobilizację malarską na terenie Księstwa. To, jak nie mniej układ społeczny i "vypływające z niego warunki polityczne sprawiły, że Stowarzyszenie cechowała wtedy pewna dorywczość organizacyjna. brak było konkretnego, malarskiego wyznania wiary, bl"ak programowości oraz ideologicznych założell w imię czystej sztuki. l) Jaki był IH"ogram Stowarzyszenia, łatwo się domyśleć sięgając wspomnieniami w ówczesne środowisko kulturalnego Poznania, kiedy to ognisko sztuki i wiedzy w stolicy Wielkopolski pobudzało do pracy zaledwie kilkunastu tubylczych malarzy, tyluż architektów, kilku odważniejszych aktorów z trupy Lelewicza, paru dziennikarzy-publicystów oraz mecenasów. Nie pomnę, aby założyciele Stowarzyszenia sformułowali kiedykolwiek S\vój program na piśmie, chodziło bowiem przede wszystkim o scentralizowanie poznailskich artystów w jedno ognisko - i to jedynie było punktem martwym w programie założonego towarzystwa. 2) Analogicznie fOl'lrlOWała się w ro1{u 1f\97 "Sztuka" krakowska, której duchowym inicjatorem był Chełmollski, a twórcą, organizatorem i "s p i I' i t u s m o v e n s" Jan Stanisławski, człowiek, co wiedział, czego chciał i od razu umiał pociągnąć kolegów za sobą do czynu. Założono więc towarzystwo dziesięciu artystów, 3)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

1) Bezprogramowoś( Stow. Artystów podkreśla nie bez słuszności autor przedmowy do katalogu zbiorowej wystawy członków HJ27 r. Stanisław Zawadzki. 2) Do założycieli należeli: A. Fiedler, Bronisław Śniegocki, hr. Mielżyński, Franciszek Pilczek, ks. prob. Białas, arch. K. Ruciński oraz malarze: Gendzierski, Gardzielewski, Graczyński, Kremerówna, SikorRka itp. Z poetów i literatów czynny udział w założeniu Stowarzyszenia wziął Roman Wilkanowicz.

3) Oto nazwiska: Teodor Axelltowicz, Józef Chełmoński, Julian Fałat, .Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, Antoni Piotrowski, .Jan Stanisławski, Włodzimierz Tetmajer, Leon Wyczółkowski i Stanisław Wyspiański.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry