KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Ostatnia uwaga ogólna, odsyłaiąca do proiektu \V. Kraszewskiego iest niezawodnie naytrudniejsza do załatwienia: bo każe rozpocząć ab ovo... Pan Koczorowski zastanawia się szczególniey nad pytaniem, czy porządell iedney lub drugiey redakcyi zasługuie na bezwarunkowe pierwszeństwo. Tym końcem trzeba ułożyć iakby syntagma porównywaiące. Życzy więc mieć dla siebie razem i dla JVV. Hrabi MielżYllskiego kopią proiektu P. Kraszewskiego. Redakcyą Pańską z uwagami iuż ma przepisaną: toż samo ia. Do wygotowania zaś kopii dla drugich członków Deputacyi prawie niepodobna, żeby... czas wystarczył do 2go Wrz.... Nadto iest rzeczą naywiększej wagi żeby JW. X. Arcybiskup był przy ukończeniu prac naszych, i podpisał podanie do Rządu... WniosIdem więc jest tak Pana Koczorowskiego, iak i moim ażeby ziazd nasz odłożyć aż po powrocie X. Arcybiskupa... Powinno to jednak być przed wyiazdem Xiążąt Namiestnika i Sułkowskiego do Berlina, który także w miesiącu Wrześniu sobie zamierzyli. Na wszelki wypadek racz JW. JMść Hrabia Dobrodziey II w i ad o m i ć w s z y :-; t k i c h c z ł o n k ó w o postanowieniu :-;woim, czy mamy być dnia 2go Wrz. lub kiedy.....". 21) Prócz projektu Kraszewskiego był więc projekt Działyńskiego opracowany wspólnie z Kassyuszem. Jeżeli dla braku pewniejszych przesłanek przypuszczenie oprzeć można na analizie sposobu myślenia i działania obu członków deputacji, to trzeba przyjąć hipotezę, że reprezentowali program maksymalny. Wpływy i doświadczenie o I'ganizacyjne, którymi Kassyusz przewyższał wówczas Kraszewskiego, zaważyły niewątpliwie na ostatecznej redakcji statutu. Chęć wyłączenia Niemców z towarzystwa nie była nowa, propagował ją Kassyusz już w roku 1823 przy zakładaniu czytelni w Poznaniu. 2) Jemu też zapewne chciano powierzyć stanowisko generalnego sekretarza, które nieoficjalnie już piastował. Częściowej realizacji tego zamiaru doczekał się w roku 1844, kiedy objął

21) Biblioteka Kórnicka, Archiwum Działyńskieh. Pudło czerw. 2.

Przy tej okazji dziękuję uprzejmie Panu Dyrektorowi Bodniakowi za bezinteresowną pomoc. 22) Por. Esman str. 28.

lD6

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry